Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS

Softwarový balík MarWin Aspheric 3D

Balík nabízí společně s MarForm MFU 200 možnost měřit topografii optických součástí, např. asfér.
Princip měření
Při 3D měření se v jednom postupu měří nejprve dva o 90° přesazené lineární profily nad vrcholem čočky. Následně se nasnímá více koncentrických kruhových profilů otáčením osy C. Tyto body měření se využijí k vytvoření topografie. Možnost volného nastavení polohy snímacího ramena umožňuje měření přerušených ploch.
Samozřejmě lze také provádět rychlá 2D měření dotykovou metodou snímání nad vrcholem čočky.
Díky použití měřicího pracoviště v kabině odstíněné proti vibracím jsou eliminovány vnější rušivé vlivy, jako například vibrace a znečištění od měřených objektů.

Průběh měření
Před měřením zvolte typ požadovaného tvaru a nastavte parametry očekávané cílové čočky. V dalším kroku se zaznamenají naměřené údaje a porovnají se s požadovanými údaji pro danou čočku.
Jako parametry se zobrazují efektivní hodnota RMS, hodnota PV a chyba stoupání (Slope Error).
V softwaru lze pro nekulové objekty přizpůsobit jednotlivé parametry, jako například poloměr zakřivení R0, kónickou konstantu k a asférické koeficienty Ai při přizpůsobování požadované asféry do cílové asféry podle výsledků měření.
Diferenční topografie porovnání mezi zjištěnými naměřenými hodnotami a požadovanou charakteristikou čočky se znázorní jako barevně kódovaný obraz různých výšek. Dvojrozměrné řezy a diferenční topografii lze poté exportovat ve známých formátech pro účely korekce obráběcího stroje.
Vedle měření kulových a nekulových ploch podle dříve uvedeného popisu lze měřit a vyhodnocovat také další objekty s rotační symetrií s pomocí požadovaného tvaru jako popisu prostřednictvím kuželoseček nebo příčných rozměrů nebo 3D bodové matice.