Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS

Aplikace analýzy rychlosti kmitání


Vyrobené konstrukční díly pro valivá ložiska vykazují po procesu zpracování odchylky od ideální geometrie z hlediska kruhovitosti a zvlnění. Zvlášť u součástí pro rychle se otáčející ložiska (např. u počítačových pevných disků) mohou tyto odchylky drah od ideálně hladkého kruhového tvaru vést k neklidnému chodu, vzniku hluku a snížení životnosti v důsledku zvýšeného opotřebení.

Proto je pro výrobce takových ložisek důležité, aby mohl kontrolovat dodržování určitých tolerancí pro odchylku od kruhovitosti a amplitudy zvlnění pokud možno před sestavením ložisek na jednotlivých součástech. K tomu nabízí velmi dobré možnosti analýza rychlosti kmitání, neboť pomocí této metody je možné kvantitativně a v závislosti na otáčkách předpovědět a vyhodnotit vliv a důsledky odchylek tvaru na konstrukčních dílech na pozdější chování otáčejících se, kompletně sestavených ložisek.


Jedná se o samostatný, čistě vyhodnocovací software použitelný pro neupravené profily zjištěné dříve pomocí měřicích přístrojů MarForm (úplné uzavřené radiální kružnice na drahách na plochách pláště nebo uzavřené rovinné kružnice na čelních plochách odpovídajících součástí ložisek).

Než se analýza rychlosti kmitání u součásti valivého ložiska provede, musí se nejprve změřit úplný a uzavřený kruhový profil (plná kružnice 360° bez přerušení) v oblasti valivé dráhy (kolmo k ploše pláště, resp. kolmo k čelní ploše) na měřicím přístroji MarForm. Předtím je třeba vyrovnat mechanicky osu součásti ložiska k ose otáčení měřicího přístroje. Vyhodnocovací software opce pro rychlost kmitání vypočítá buď z nefiltrovaného, neupraveného profilu nebo z profilu pásmově omezeného podle hraničního vlnového čísla filtru zadaného uživatelem nejprve příslušné Fourierovo spektrum amplitudy (Analýza FFT).

Na základě vážení (multiplikace) každého členu tohoto spektra pomocí čísla řádu tohoto členu (v souladu s příslušným počtem period kmitů na celou otáčku konstrukčního dílu), pomocí fiktivní, uživatelem zadané frekvence otáčení pro tento člen a dalšího pevného faktoru vypočítá software takto definované příslušné spektrum rychlosti kmitání.

Popis

Na každém listu protokolu se pro tři pásma spektra s volně volitelnými spodními a horními čísly řádů jakožto hranicemi pásem vypočítají z členů spektra příslušné parametry a tyto se uvedou do tabulky charakteristik výsledkového protokolu.

Tyto parametry jsou hodnota a číslo řádu s maximální rychlostí kmitání v každém pásmu a ‚součet’ rychlostí kmitání v tomto pásmu vypočítaný jako řada RMS (Root Mean Square). Parametry RMS jsou měřítkem energie kmitání obsažené v příslušném spektrálním pásmu při pozdějším rotačním pohybu dané součásti ložiska, které vzniká v důsledku zdvihových pohybů způsobených radiálními, resp. axiálními odchylkami tvaru valivé dráhy. Tímto způsobem je možné vykonávat pohodlně vyhodnocení s až 15 pásmy.

Použitelné v kombinaci s MarForm MMQ 100, MMQ 200, MMQ 400, MFU 100, MFU 110 WP, MFU 800, MFU 8 Retro, MFK 500 a MFK 600 a od vyhodnocovacího softwaru MarWin 3 s EasyForm, AdvancedForm a ProfessionalForm