Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS


Aplikace vyhodnocení tvaru vaček

Rozšiřující balík vyhodnocení tvaru vaček je použitelná v kombinaci s MarForm
MMQ 400-2, opěrným ložiskem MMQ 400-2 a MFU 100, s měřicím snímačem T7W a od vyhodnocovacího softwaru Mahr MarWin 5.

  • Vytvořte si svůj program na měření vačkových hřídelí rychle, flexibilně a snadno
  • Dosáhněte vyšší jistoty měření díky postupu práce vedenému asistenčním průvodcem

    V softwaru pro měření a vyhodnocení AdvancedForm na základě platformy MarWin je k dispozici další, nový asistent. Umožňuje měření tvaru vaček podle kruhovitého pohybu se sledováním osy X a dále vyhodnocení tvaru vaček a jejich zaprotokolování. Měření a vyhodnocení tvaru vaček se tak hladce začleňuje do ovládací plochy softwaru AdvancedForm a znázorňuje tam jednoduše společně s asistenty pro měření tvarů a poloh také velmi obsáhlé a komplexní měřicí úlohy ve smyslu programování na základě učení. Tato součást Vačka Quick&Easy (QE CAM) se zprovozňuje prostřednictvím vlastní, volitelné licence, a tak je možné rozsah výkonů měřicího stroje MarForm jednoduše přizpůsobit budoucím požadavkům. Ještě rychleji protokol získáte, když se vačková hřídel upne mezi hroty. Volitelná možnost "motorizovaná opěra" pro MarForm MMQ 400-2 při tomto šetří mnoho času, jelikož odpadá vyrovnávání obrobku a optimalizuje se proces vašeho měření. Požadovaný tvar vaček můžete načíst ze souboru nebo jednoduše vytvořit a upravit v příslušném asistenčním průvodci. MarForm provede pohyb po tomto požadovaném tvaru vačky. Vám se následně zobrazí detailní profily vaček s vámi definovanými tolerančními pásmy. Toto grafické vyjádření můžete jednoduše měnit s volně volitelným tvarovým součinitelem mezi zobrazením obrysů a zobrazením odchylek od tolerančního pásma. Vyhodnocují se rovněž další znaky specifické pro vačky, jako například křivky zdvihů a úhly vaček. K rozsahu možných úkonů této součásti Quick&Easy CAM náleží rovněž speciální vyhodnocení, jako například křivka zrychlení a křivka rychlosti, jež se vypočítávají ze zjištěných profilů. Další vztažné prvky pro charakteristiky tvaru a polohy stanovíte jednoduše prostřednictvím již známého programování postupem učení AdvancedForm. Postup práce lze charakterizovat jako: "What you do is what you get!" (co děláte, to také skutečně dostanete). U snímacích ramen můžete volit mezi kulovou, břitovou nebo šoupátkovou měřicí vložkou. Neznámé vačky změří MarForm automaticky a zjištěné údaje lze použít jako požadovaná data pro vaši sérii (režim sledování (Tracking)). Touto volitelnou možností rozšíříte schopnosti vašeho měřicího pracoviště MarForm a budete mít možnost kontrolovat vaše obrobky rychle, efektivně a kompletně.