Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm Software MarWin
PL

Aplikacja Analiza prędkości drgań


Elementy do łożysk tocznych po procesie obróbki posiadają odchylenia od idealnej geometrii w zakresie okrągłości i falistości. Zwłaszcza w przypadku komponentów łożysk szybkoobrotowych (np. stosowanych w dyskach twardych komputera) tego rodzaju odchylenia bieżni od idealnie gładkiego kształtu okręgu mogą prowadzić do bicia, powstawania hałasu i zmniejszenia żywotności ze względu na zwiększone zużycie.

Dlatego dla producentów tego rodzaju łożysk niezwykle istotna jest możliwość sprawdzenia jeszcze przed montażem łożysk w poszczególnych komponentach, czy elementy zachowują określone granice tolerancji odchyłek okrągłości i amplitudy falistości. W tym zakresie doskonale sprawdza się analiza prędkości drgań, ponieważ dzięki tej metodzie możliwe jest przewidywanie i analiza wpływu odchyłek kształtu elementów na późniejsze działanie gotowych, zmontowanych łożysk, z uwzględnieniem ich liczby i prędkości obrotowej.


Jest to samodzielne oprogramowanie przeznaczone wyłącznie do analizy, wykorzystujące profile surowe zarejestrowane wcześniej przy użyciu maszyn pomiarowych MarForm (pełne, zamknięte okręgi na bieżniach na powierzchniach bocznych lub zamknięte okręgi na powierzchniach czołowych odpowiednich elementów łożysk).

Przed przystąpieniem do analizy prędkości drgań na elemencie łożyska tocznego niezbędne jest zmierzenie pełnego, zamkniętego profilu okręgu (okręgu pełnego 360° bez przerw) w obszarze bieżni (równolegle do powierzchni bocznej lub prostopadłego do powierzchni czołowej) za pomocą urządzenia pomiarowego MarForm. Oś elementu łożyska powinna wcześniej zostać mechanicznie wyrównana względem osi obrotu urządzenia pomiarowego. Oprogramowanie analityczne opcji „prędkość drgań” oblicza najpierw odpowiednie widmo amplitudowe Fouriera na podstawie niefiltrowanego profilu surowego lub profilu ograniczonego przez podaną przez użytkownika graniczną liczbę falową (analiza FFT).

W wyniku ważenia (mnożenia) każdego termu tego widma przez liczbę porządkową termu (odpowiadającą liczbie okresów drgań na pełen obrót elementu), przez określoną przez użytkownika dla tego termu fikcyjną częstotliwość obrotową oraz przez inny stały współczynnik, oprogramowanie oblicza zdefiniowane w ten sposób widmo prędkości drgań.

Opis

W każdym arkuszu protokołu dla trzech pasm widma przy użyciu dowolnie wybieralnych dolnych i górnych liczb porządkowych jako granic pasma obliczane są parametry termów widma, które następnie są umieszczane w tabeli cech w protokole wyników.

Parametry te to wartość i liczba porządkowa z maksymalną prędkością drgań w każdym paśmie oraz obliczona jako rząd RMS (Root Mean Square) „suma” prędkości drgań w tym paśmie. Parametry RMS są miarą zawartej w danym paśmie widmowym energii drgań podczas późniejszego ruchu obrotowego elementu łożyska ze względu na ruchy posuwowe indukowane przez promieniowe lub osiowe odchyłki kształtu bieżni. W ten sposób możliwe jest komfortowe wykonywanie analiz z wykorzystaniem maks. 15 pasm.

Zastosowanie możliwe w połączeniu z MarForm MMQ 100, MMQ 200, MMQ 400, MFU 100, MFU 110 WP, MFU 800, MFU 8 Retro, MFK 500 i MFK 600 oraz od oprogramowania analitycznego MarWin 3 z EasyForm, AdvancedForm i ProfessionalForm