Mahr | OPP

Obchodné podmienky predaja & Podmienky na poskytnutie licencie k štandardnému softvéru

Obchodné podmienky predaja & Podmienky na poskytnutie licencie k štandardnému softvéru (ďalej v texte aj ako „OPP“) – Mahr Metrológia, s. r. o., so sídlom Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava, IČO: 52 005 836.

I. Obchodné podmienky predaja                                                                    

 

§ 1    Všeobecné informácie, Aplikovateľnosť

 1. Tieto obchodné podmienky predaja („OPP“) sa aplikujú na všetky obchodné vzťahy s našimi zákazníkmi („kupujúcimi“). OPP sa aplikujú najmä vtedy, keď je kupujúcim právnická osoba (§ 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka – zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej „Občiansky zákonník“)):
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • účelové združenia majetku,
 • jednotky územnej samosprávy,
 • iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.
 1. OPP sa aplikujú predovšetkým na kúpne zmluvy a/alebo zmluvy týkajúce sa dodania tovaru a poskytnutia služieb bez ohľadu na to, či je tovar našim produktom alebo je kúpený od iného dodávateľa. Ak nie je dohodnuté inak, OPP ktoré nadobudli platnosť v čase objednávky kupujúceho alebo v inom prípade, úplne pred tým ako boli oznámené kupujúcemu v textovej forme sa aplikujú ako rámcová dohoda pre budúce zmluvy rovnakého typu bez potreby osobitného upozornenia.
 2. Naše OPP sa aplikujú výhradne. Odchyľujúce sa, protikladné alebo doplňujúce obchodné podmienky zo strany kupujúceho sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy len vtedy a do tej miery, ako vyjadríme výslovný súhlas s ich použiteľnosťou. Táto požiadavka súhlasu sa aplikuje vždy, vrátane príležitosti, že my, hoci sme si plne vedomí obchodných podmienok kupujúceho, poskytneme dodanie druhej zmluvnej strane bez podmienky.
 3. Dohody, ktoré sú s kupujúcim uzavreté na individuálnej báze (vrátane vedľajších dohôd, dodatkov a zmien), majú vždy prednosť pred týmito OPP. Obsah takýchto dohôd sa, za absencie dôkazu v opačnom zmysle, riadi písomnou zmluvou alebo našim písomným potvrdením.
 4. Pokiaľ ide o právne vyhlásenia a oznámenia, kupujúci nám musí predložiť nasledujúce informácie alebo dokumenty, týkajúce sa ukončenia zmluvy (napr. konečné termíny, nároky z vád, vyhlásenia o odstúpení a pod.), ktoré si na nadobudnutie platnosti vyžadujú písomnú formu.
 5. Do tej miery ako si to transakcia vyžaduje, sme oprávnení elektronicky uchovávať a spracovávať osobné údaje kupujúceho v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

 

§ 2    Zmluvné vyhlásenia

 1. Náš produkt a poskytované služby môžu podliehať zmene, a to bez predchádzajúceho oznámenia. Vyššie uvedené v predchádzajúcej vete sa aplikuje aj v prípade, že sme kupujúcemu zaslali katalógy, technickú dokumentáciu (napr. náčrty, plány, výpočty, rozpočet, odkazy na štandardy DIN), popisy iného výrobku alebo dokumenty – vrátane elektronických – ku ktorým máme právo používať označenie a máme autorské právo.
 2. Objednávka tovaru zo strany kupujúceho predstavuje záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Pokiaľ v objednávke nie je uvedené inak, sme oprávnení prijať túto ponuku na uzavretie zmluvy v lehote dvoch (2) týždňov odo dňa obdržania objednávky.
 3. Prijatie môže byť vyjadrené buď písomne (napr. potvrdením objednávky) alebo odoslaním tovaru kupujúcemu.

 

§ 3    Dodanie, Prechod rizika, Oneskorené prijatie, Čiastkové plnenie

 1. Dodanie je ex works („EXW“ podľa Incoterms 2020), ktoré je tiež miestom plnenia pre dodanie rovnako ako akékoľvek dodatočné plnenie. Tovar môže byť zaslaný na iné miesto určenia na žiadosť a náklady kupujúceho. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sme oprávnení určiť spôsob odoslania (konkrétny prepravca, trasa a obal).
 2. Riziko náhodnej straty, náhodného zničenia alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho najneskôr jeho odovzdaním kupujúcemu. Obdobne je to v prípade zásielky, hoci za riziko náhodnej straty, náhodného zničenia alebo náhodného poškodenia tovaru rovnako ako za riziko oneskorenej prepravy zodpovedá dopravca, doručovateľ alebo iná osoba alebo inštitúcia zodpovedná za doručenie zásielky v nadväznosti na jej odoslanie.
 3. Ak dôjde k omeškaniu dodania z dôvodov na strane kupujúceho, za ktoré zodpovedá kupujúci, napr. oneskorené prijatie kupujúcim alebo nedostatok súčinnosti kupujúceho, v takom prípade sme oprávnení na náhradu spôsobenej škody, vrátane akýchkoľvek dodatočných nákladov (napr. skladné za skladovanie).
 4. V prípade objednávok musí kupujúci akceptovať každý mesiac približne rovnaké množstvo tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Celkové objednané množstvo platí jeden (1) mesiac po uplynutí dohodnutej doby alebo ak taká dohoda neexistuje, dvanásť (12) mesiacov po skončení zmluvy. Ak kupujúci neprevezme určenú časť objednaného tovaru do jedného (1) mesiaca od uplynutia doby pridelenia tovaru alebo, ak taká dohoda neexistuje, jedného (1) mesiaca na žiadosť našej strany, sme oprávnení prideliť a dodať tovar podľa nášho uváženia a na náklady kupujúceho.
 5. Čiastkové plnenie a príslušná fakturácia sú dovolené, pokiaľ nie sú neprimerané pre kupujúceho.

 

§ 4    Vyššia moc, Zmarenie účelu, Podmienky plnenia

V prípade vyššej moci spôsobenej buď nám alebo našim dodávateľom budú naše služby a splnenie záväzkov odložené počas trvania takejto komplikácie. Rovnaký postup sa aplikuje v prípadoch nedostatku energie alebo surovín, pracovných sporov, oficiálnych súdnych zákazov, dopravných komplikácií alebo komplikácií procesov. Ak v dôsledku okolností súvisiacich so zmenou materiálu by mohlo nastať skončenie zmluvy, ktoré vyústi do neschopnosti našej strany primerane dodržiavať zmluvu, sme oprávnení od zmluvy odstúpiť. Naše zmluvné plnenie je podmienené na základe súladu s národnými a medzinárodnými zahraničnými obchodnými predpismi, ako aj sankciami alebo hospodárskymi blokádami.

§ 5    Termíny dodania a Omeškanie

 1. Termín dodania je dohodnutý na individuálnom základe alebo ho oznámime na základe prijatia objednávky od kupujúceho.
 2. Nami oznámený termín dodania tovaru alebo poskytnutia služby sa začína len na základe rozhodnutia týkajúceho sa všetkých technických záležitostí, ako aj riadneho a včasného plnenia záväzkov zo strany kupujúceho.
 3. Pokiaľ nemôžeme dodržať záväzné termíny dodania z dôvodov, za ktoré nie sme zodpovední (nemožnosť plnenia), budeme informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a komunikovať nový, odhadovaný termín dodania. Ak by nemožnosť plnenia pretrvávala v minulosti ako aj v nový termín dodania, sme oprávnení odstúpiť od celej zmluvy alebo jej časti; akúkoľvek platbu, ktorú dovtedy kupujúci uhradil sa zaväzujeme vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Obzvlášť nemožnosť plnenia v tomto význame sa taktiež vzťahuje na prípady, v ktorých nám dodávateľ nedodá plnenie včas v zodpovedajúcom rozsahu transakcie, ani keď sme voči nášmu dodávateľovi nespravili chybu alebo nie sme v konkrétnom prípade zodpovední za dodanie.
 4. Ak by dohodnuté dodanie tovaru alebo termín poskytnutia služby nemohli byť dodržané z dôvodov, za ktoré sme zodpovední, kupujúci musí poskytnúť primerané predĺženie lehoty na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, a to v písomnej forme. Toto predĺženie nesmie byť menej ako päť (5) týždňov. Ak by dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zlyhalo v dôsledku neposkytnutia predĺženia lehoty a kupujúci si tak želá odstúpiť od zmluvy a žiada náhradu namiesto plnenia, kupujúci sa vzhľadom na toto zaväzuje poskytnúť nám výslovné písomné oznámenie a žiadať dodanie tovaru alebo poskytnutie služby v primeranej priaznivej lehote. Kupujúci sa zaväzuje na našu žiadosť vyjadriť sa v primeranej lehote, či kvôli omeškanému dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služby odstupuje od zmluvy a/alebo žiada náhradu namiesto plnenia, alebo trvá na dodaní tovaru, alebo poskytnutí služby.
 5. Práva kupujúceho podľa ustanovení § 9 týchto OPP a naše práva, obzvlášť keď nie sme povinní poskytnúť plnenie (napr. kvôli plneniu a/alebo dodatočnému plneniu, ktoré sa stalo nemožným alebo neprimeraným), zostávajú nedotknuté.

§ 6    Ceny a Platobné podmienky

 1. Všetky ceny sú uvedené ex works („EXW“ podľa Incoterms 2020) pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zároveň pokiaľ nie je dohodnuté inak, v našich cenách nie je zahrnutá daň, doprava, manipulácia alebo poistenie. Ak by sme mali súhlasiť s nastavením alebo zmontovaním tovaru a pokiaľ nie je dohodnuté inak, kupujúci znáša všetky nevyhnutné dodatočné náklady, ako cestovné, dopravu nástrojov, batožiny a ubytovanie okrem náhrady, ktorá bola dohodnutá.
 2. Pokiaľ ide o zásielku, kupujúci znáša náklady na dopravu zo skladu, resp. z výrobného závodu, rovnako ako náklady poistenia nákladu, ktoré požaduje kupujúci. Kupujúci znáša akékoľvek clá, poplatky, dane a akékoľvek iné plnenia štátu.
 3. Kúpna cena je splatná v celku v lehote tridsať (30) dní od fakturácie a doručenia. Avšak sme oprávnení kedykoľvek poskytnúť úplné alebo čiastočné plnenie, vrátane ako časť pretrvávajúceho obchodného vzťahu, len na základe platby vopred. Takúto podmienku dohodneme najneskôr na základe potvrdenia objednávky.
 4. Kupujúci je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok. Počas omeškania sa budú účtovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Pri omeškaní kupujúceho sme od neho oprávnení požadovať náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej „Obchodný zákonník“). Náš nárok na úhradu úroku z omeškania (§ 369 Obchodného zákonníka) voči kupujúcemu tým zostáva nedotknutý.
 5. Kupujúci má právo odmietnuť úhradu len do tej miery, v akej sú jeho vzájomné nároky nesporné alebo priznané súdom. Kupujúci má právo započítať úhradu so vzájomnými nárokmi z iných zmluvných vzťahov len do tej miery, ako sú vyššie uvedené nároky nesporné alebo súdom priznané.

V prípade vád v dodaní, práva kupujúceho, obzvlášť podľa ustanovení § 8 ods. (2) a (6) týchto OPP zostávajú nedotknuté.

 1. Ak by termín dodania tovaru alebo termín poskytnutia služby mali nastať viac ako štyri (4) mesiace po uzavretí zmluvy, sme oprávnení, s včasným oznámením kupujúcemu a pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, upraviť cenu tovaru alebo služby dohodnutej pri uzavretí zmluvy, vrátane dopravy, v rozsahu primeranom na započítanie nákladových trendov mimo našej kontroly (napr. veľkoobchodné náklady, výkyvy výmenného kurzu, zvyšovanie ciel a poplatkov). Pre rámcové zmluvy obsahujúce cenové dohody začína vyššie uvedená štvormesačná lehota na základe uzavretia rámcovej dohody.

§ 7    Výhrada vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo k predanému tovaru si zachovávame až do úplného obdržania platby za všetky naše aktuálne a budúce nároky, ktoré vznikli z kúpnej zmluvy a pokračujúceho obchodného vzťahu (zabezpečené nároky).
 2. Tovar, ktorý je predmetom výhrady vlastníckeho práva nesmie byť sľúbený tretej strane ani určený ako záruka predtým, ako boli v plnom rozsahu zaplatené naše zabezpečené nároky. Kupujúci je povinný nám bez zbytočného odkladu oznámiť v písomnej forme, ak je na súd na neho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo do tej miery ako tretia strana zadržiava (napr. súdom vydané neodkladné opatrenie) tovar v našom vlastníctve.
 3. V prípade porušenia zmluvy na strane kupujúceho, obzvlášť kvôli nezaplateniu kúpnej ceny, máme právo na odstúpenie od zmluvy a právo na vrátenie tovaru na základe výhrady vlastníckeho práva a odstúpenia. Ak by kupujúci nezaplatil kúpnu cenu, môžeme uplatňovať tieto práva len po tom, ako bola kupujúcemu neúčinne poskytnutá primeraná dodatočná lehota na zaplatenie alebo ak právne predpisy takúto dodatočnú lehotu nevyžadujú.
 4. Až do ďalšieho ustanovenia podľa písm. c) uvedeného nižšie, kupujúci je oprávnený predať a/alebo spracovať tovar pod výhradou vlastníckeho práva v zmysle štandardného obchodu. V takomto prípade sa dodatočne aplikujú nasledujúce ustanovenia.
  1. Výhrada vlastníckeho práva siaha do plnej hodnoty produktov vzniknutých zo spracovania, spojenia alebo kombinovania našich tovarov, pokiaľ sme považovaní za výrobcu. Ak by právo tretej strany k vlastníckemu právu trvalo prostredníctvom spracovania, spojenia, kombinácie s tovarom zmienenej tretej strany, nadobúdame spoločné vlastníctvo k fakturovanej sume za spracovaný, spojený alebo kombinovaný tovar. Inak to isté sa aplikuje k výslednému produktu ako tovaru dodanému pod výhradou vlastníckeho práva.
  2. Kupujúci týmto prenecháva ako zabezpečenie všetky nároky proti tretím stranám, ktoré vznikli z predaja tovaru alebo produktu úplne alebo v sume určitého spoločného vlastníckeho percentuálneho podielu podľa vyššie uvedeného. Týmto prijímame takéto prenechanie. Záväzky kupujúceho vzniknuté z ustanovení § 5 ods. (2) OPP sa taktiež aplikujú s ohľadom k prenechaným nárokom.
  3. Kupujúcemu zostáva právo zhromaždiť nároky v našom záujme. Zaväzujeme sa nezhromaždiť nároky do tej miery, ako nám kupujúci plní všetky platobné povinnosti, ďalej neexistuje náznak neschopnosti platiť a v týchto prípadoch tiež netrváme na výhrade vlastníckeho práva prostredníctvom vykonávania jedného z práv podľa § 5 ods. (3) OPP. Avšak ak by však z toho mal vzniknúť súdny spor, môžeme žiadať, aby nám kupujúci sprístupnil prenechané nároky a vzhľadom na to dlžníkov, poskytol všetky nevyhnutné informácie na zozbieranie, poskytol nám príslušné dokumenty a oznámil dlžníkom (tretím stranám) prenechanie. Taktiež sme v takomto prípade oprávnení odvolať kupujúcemu oprávnenie predať alebo spracovať tovar pod výhradou vlastníckeho práva.
  4. Ak by trhová hodnota záruk prevyšovala naše nároky o viac ako desať (10) percent, vzdáme sa záruk podľa nášho voľného uváženia na základe požiadavky kupujúceho.
 5. Do tej miery, ako vyššie uvedená podmienka výhrady vlastníckeho práva bude neplatná alebo nevynútiteľná v krajine, v ktorej sa tovar nachádza, má sa za to, že je týmto dohodnutá zodpovedajúca protihodnota zabezpečenia v danej krajine.

§ 8    Nároky kupujúceho z vád (s výnimkou Sofvéru)

 1. Nami dodávané produkty sa spravujú slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štandardmi, pokiaľ ide o čas dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Týmto negarantujeme súlad s ostatnými právnymi predpismi. Kupujúci sa zaväzuje v rozsahu produktov, ktoré sa používajú v inej krajine, overiť zhodu produktov s príslušnými právnymi predpismi a štandardmi a urobiť určité úpravy.
 2. Pokiaľ ďalej nie je dohodnuté inak, práva kupujúceho v prípade faktických vád alebo právnych vád (vrátane nesprávneho dodania, nedostatočného dodania, nesprávnej montáže a nedostatočných monážnych pokynov) sa spravujú slovenským právnym poriadkom.
 3. Za účelom uplatnenia nárokov kupujúceho z vád, kupujúci najprv musí skontrolovať tovary a oznámiť vadu, ako to vyžaduje zákon (§ 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka a § 428 ods. 1 Obchodného zákonníka). Ak by vada mala byť zistená na základe kontroly alebo po kontrole, musíme byť oboznámení bez zbytočného odkladu písomne, avšak nie neskôr ako v lehote jeden (1) týždeň. Termín odoslania takéhoto oznámenia v zmysle vyššie uvedenej lehoty sa považuje za dostatočný na zachovanie práv kupujúceho. Tento záväzok kontroly a oznámenia, i keď kupujúci musí vo všetkých prípadoch oznamovať zjavné vady (vrátane nesprávneho dodania alebo nedostatočného dodania) písomne bez zbytočného odkladu, avšak nie neskôr ako jeden (1) týždeň od termínu odoslania takéhoto oznámenia sa v tejto lehote sa považuje za dostatočný. Ak by kupujúci nevykonal riadnu kontrolu tovaru a/alebo neoznámil akékoľvek vady, v tom prípade nezodpovedáme za vady, ktoré neboli oznámené.
 4. Ak by dodaná položka mala byť vadná, môžeme, podľa vlastného uváženia, takúto položku buď vymeniť alebo nahradiť (dodatočné plnenie). K tomuto záveru nám kupujúci musí udeliť primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) pracovných dní. Kupujúci nám musí odovzdať uplatnenú položku na účel jej preskúšania. V prípade výmeny nám kupujúci musí vrátiť vadnú položku. Dodatočné plnenie nezahŕňa odstránenie vadnej položky ani montáž výmeny za predpokladu, že nie sme zaviazaní k montáži položky.
 5. Ak by vada mala skutočne existovať, budeme znášať alebo uhrádzať náklady nevyhnutné na preskúšanie a dodatočné plnenie, obzvlášť dopravu, náklady na prácu a materiál ako aj akékoľvek náklady odstránenia a inštalácie v rozsahu, ktorý vyžaduje právny poriadok.
 6. Do tej miery ako sa náklady zvyšujú ako výsledok položky, ktorá bola následne doručená do iného miesta ako bolo pôvodné miesto dodania, kupujúci na seba berie dodatočné náklady, pokiaľ takéto dodanie korešponduje so zamýšľaným použitím položky. Ak by aktuálne neexistovala žiadna vada, môžeme od kupujúceho požadovať náhradu nákladov vzniknutých z neoprávneného nároku kupujúceho (obzvlášť preskúšanie a náklady dopravy), pokiaľ kupujúci nebol schopný rozoznať, že vada aktuálne neexistovala.
 7. Ak by dodatočné plnenie bolo nedostatočné, kupujúci môže znížiť náhradu alebo odstúpiť od zmluvy. Avšak odstúpenie je prijateľné, len ak kupujúci najprv písomne naznačí úmysel takto spraviť, avšak po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty. Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy pre nepodstatné porušenie.
 8. Nároky kupujúceho na náhradu škody alebo náhradu zbytočných nákladov, vrátane nárokov za vady, sú prípustné len podľa § 9 a inak vylúčené.

§ 9    Ostatná zodpovednosť

 1. Pokiaľ v týchto OPP nie je uvedené inak, vrátane nižšie uvedených ustanovení, sme zodpovední za porušenie zmluvných a mimozmluvných záväzkov podľa právneho poriadku.
 2. Naša zodpovednosť za škodu podľa chybne založenej zodpovednosti, bez ohľadu na právny základ, je limitovaná vedomou nedbanlivosťou a úmyslom. V prípade vedomej nedbanlivosti sme zodpovední nasledovne:
  1. za škody vyplývajúce zo smrti, telesného zranenia alebo poškodenia zdravia,
  2. za škody vyplývajúce z podstatného porušenia zmluvy (záväzok, plnenie ktorého podstatne uľahčuje riadne plnenie zmluvy a na plnení ktorého sa druhá zmluvná strana bežne spolieha a môže spoliehať); v takom prípade, hoci naša zodpovednosť je limitovaná, náhradou predvídateľnej škody, ktorá sa väčšinou stáva.
  3. vo všetkých ostatných prípadoch, nie za škody, ktoré nie sú spôsobené samotným tovarom, obzvlášť nie za stratu alebo zisk alebo iné finančné škody, ktoré sa stali kupujúcemu.
 3. Obmedzenia zodpovednosti vzniknuté podľa § 9 ods. (2) OPP sa taktiež aplikujú pre porušenie záväzku na strane alebo v prospech osôb, pre ktorých trestnú zodpovednosť sme zodpovední podľa právneho poriadku. Tieto ustanovenia sa neaplikujú do tej miery, ako máme garantovanú kvalitu tovarov a nároky od kupujúceho.
 4. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy alebo ukončiť zmluvu len pre porušenie záväzku, ktorý nevznikol z vady, a to do tej miery, ako sme zodpovední za takéto porušenie. Takéto odstúpenie alebo ukončenie musí byť podané písomne a nesmie byť predložené e-mailom alebo faxom. Inak sa aplikujú požiadavky právneho poriadku a právne následky.
 5. Vyššie uvedené ustanovenia sa aplikujú mutatis mutandis (s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach) na nároky kupujúceho na náhradu zbytočných nákladov.

§ 10  Obmedzenie lehoty

Lehota pre uplatnenie nárokov z vád dodania tovaru alebo poskytnutia služieb ako aj nároky vyplývajúce z našej zodpovednosti sú dva (2) roky od dodania tovaru / poskytnutia služby alebo, ak je to nevyhnutné, od akceptácie. Z tohto sú vyňaté prípady zahŕňajúce smrť, zranenie a poškodenie zdravia rovnako ako úmyselné alebo vedome nedbanlivé porušenie záväzku na našej strane a nároky na náhradu škody.

 

§ 11  Práva priemyselného vlastníctva, Autorské práva

 1. Dodanie tovarov a poskytnutie služieb z našej strany nie je spojené so súhlasom na použitie našich práv priemyselného vlastníctva alebo autorských práv. Akýkoľvek takýto súhlas si vyžaduje uzavretie osobitnej zmluvy.
 2. V prípade neoprávneného zásahu do práva priemyselného vlastníctva sme oprávnení podľa vlastného uváženia získať v primeranej lehote nevyhnutné práva priemyselného vlastníctva alebo poskytnúť kupujúcemu spoľahlivú alternatívu.

 

§ 12  Ustanovenia o veciach

 1. Ak by kupujúci súhlasil s poskytnutím vecí, kupujúci sa zaväzuje poskytnúť takéto veci vo vhodnej kvalite, načas a bezodplatne. To isté sa aplikuje na dokumentáciu s technickými požiadavkami a špecifikáciami, ktoré sa pre nás vyžadujú na poskytnutie našich služieb. Akékoľvek poskytnuté veci a dokumentácia zostávajú vo vlastníctve kupujúceho.
 2. Nenesieme zodpovednosť za faktické vady alebo nároky, ktoré vznikli zo zodpovednosti za tovar alebo omeškanie do tej miery, ako takéto vady alebo nároky sú kvôli poskytnutiam, požiadavkám alebo špecifikáciám od kupujúceho, ktoré zjavne nie sú chybné, alebo kvôli poskytnutiam, ktoré sú v omeškaní, napriek včasnej požiadavke, ktorá bola z našej strany rovnako urobená. Rovnaké obmedzenie zodpovednosti sa aplikuje, keď nás kupujúci žiada získať východiskové materiály podľa špecifikácií kupujúceho a/alebo od špecifických dodávateľov, ktorých si vybral kupujúci, vrátane keď sme zmluvou zaviazaní my sami objednať vyššie uvedené tovary na naše vlastné náklady.

 

§ 13  Vykonávanie montážnej práce

 1. Akákoľvek zmluvne dohodnutá montážna práca vyžaduje otvorený prístup k montážnemu miestu. Ak by to nebolo poskytnuté, kupujúcemu budú účtované akékoľvek dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku toho.
 2. V mieste, kde je zmluvne dohodnutá montážna práca, sme oprávnení zamestnať subdodávateľov.
 3. Kupujúci, na vlastné náklady, preberá zodpovednosť za včasné poskytnutie všetkých zemných prác, výstavby a inej súvisiacej práce z ostatných odvetví, vrátane potrebných kvalifikovaných a nekvalifikovaných odborníkov, stavebných materiálov a náradia, príslušenstva a materiálov potrebných k montáži a rozbehu, takých, ako stavebné lešenie, zdvíhacie zariadenie a iné zariadenie, palivá a mazivá, rovnako ako energia a voda na mieste používania, vrátane prípojok, kúrenia a osvetlenia.
 4. Kupujúci zabezpečuje skladovanie častí strojov, zariadenia, materiálov, náradia etc. na montážnom mieste. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť primerane veľké, vhodné, suché a uzamykateľné miestnosti, a pre montážny personál primeranú prácu a miesta odpočinku, vrátane primeraných hygienických zariadení. Inak, kupujúci musí ochraňovať a ošetriť náš majetok a montážny personál rovnako, ako je to možné.
 5. Kupujúci musí poskytnúť ochranný odev a ochranu vyžadovanú kvôli špeciálnym okolnostiam na mieste montáže. Okrem toho sa kupujúci zaväzuje zabezpečiť primerané pracovné podmienky a bezpečnosť na montážnom mieste.
 6. Pred začatím montáže musí kupujúci bez vyžiadania poskytnúť nevyhnutné informácie o lokalitách týkajúce sa skrytého elektrického kábla, rozvodov plynu, vody alebo podobných systémov, rovnako ako potrebných stavebných informácií.
 7. Pred začatím inštalácie alebo montáže, podmienky a veci, ktoré sa vyžadujú k vykonaniu práce, musia byť na mieste inštalácie alebo montáže a všetky prípravné práce musia, pred začatím inštalácie, byť dokončené do takého rozsahu, v ktorom môže byť inštalácia alebo montáž začatá ako dohodnutá a kompletná bez prerušenia. Prístupové cesty k miestu inštalácie alebo montáže musia byť vyrovnané a vyčistené.
 8. Ak by inštalácia, montáž alebo akceptácia mali byť v omeškaní kvôli okolnostiam, za ktoré nie sme zodpovední, kupujúci nesie, v primeranom rozsahu, náklady za omeškanie rovnako ako dodatočné cestovné náklady vyžadované nami alebo montážnym personálom.
 9. Kupujúci musí každý týždeň potvrdiť pracovné hodiny montážneho personálu, rovnako ako koniec inštalácie, montáže alebo rozbeh.
 10. Akýkoľvek dodatočný materiál alebo práca, ktorá sa vyžaduje a ktorú nebolo možné predvídať v čase vystavenia objednávky, budú účtované oddelene, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

§ 14  Akceptácia prác

 1. Kde je dohodnutá akceptácia prác, sme oprávnení na základe dokončenia – alebo, ak to bude nevyhnutné, pred uplynutím dohodnutej doby vykonávania – požadovať akceptáciu prác. V takom prípade kupujúci splní akceptáciu v lehote dvanástich (12) pracovných dní; môže byť dohodnutá iná lehota. Na žiadosť, samostatné časti prác musia byť akceptované oddelene. Akceptácia môže byť odmietnutá len kvôli podstatnej vade, dokiaľ taká vada nie je opravená.
 2. Ak by sa akceptácia nevyžadovala, práce sa považujú za akceptované v lehote dvanásť (12) pracovných dní od písomného oznámenia skončenia prác. Ak by sa akceptácia nevyžadovala a kupujúci využil práce alebo časť z toho, akceptácia za považuje za danú v lehote šesť (6) pracovných dní od začiatku využitia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Využitie častí fyzickej konštrukcie na pokračovanie práce neznamená akceptáciu.
 3. Kupujúci musí uplatňovať akékoľvek výhrady pre známe vady alebo pokuty nie neskôr ako v lehotách špecifikovaných vyššie v odseku (1) a (2).
 4. Kupujúci preberá riziko na základe akceptácie v rozsahu, v ktorom už kupujúci nenesie vyššie uvedené riziko podľa § 3 OPP.

 

§ 15  Povinnosť mlčanlivosti

 1. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť dôverných informácií, najmä prototypov, cien, nákresov, dokumentov, obchodných zámerov, osobných informácií, problémov, dát a/alebo riešení a ostatného know-how, bez ohľadu na obsah, rovnako ako informácie získané vizuálne prostredníctvom návštev výrobných závodov/zariadení (ďalej aj „informácia“), z ktorých jedna zo strán obdrží vedomosť ako časť obchodného vzťahu medzi zmluvnými stranami počas a po skončení zmluvného vzťahu, najmä obidve zmluvné strany sa zdržia poskytnutia takej informácie tretím stranám alebo využívania toho istého na ich vlastné obchodné účely bez súhlasu. Zmluvné strany sa zaväzujú uložiť tento záväzok na ich zamestnancov a obchodných zástupcov.
 2. Táto povinnosť nezverejnenia sa neaplikuje na informáciu, ktorá:
  • je predtým známa mimo zmluvného vzťahu v čase, kedy je sprístupnená druhej zmluvnej strane.
  • bola vydedukovaná alebo zákonným spôsobom obdržaná od tretích strán.
  • je všeobecne známou informáciou alebo umelecky vyjadrená.
  • bola zverejnená – uvoľnená zmluvnou stranou – pôvodcom.
 3. Na základe skončenia zmluvného vzťahu si zmluvné strany musia vrátiť alebo zničiť – do tej miery ako táto informácia musí byť držaná ako časť právnej dokumentácie alebo – do tej miery ako je to technicky uskutočniteľné bez neprimeraného úsilia – nenávratne vymazať všetky dôverné informácie druhej zmluvnej strany, buď vo fyzickej alebo digitálnej forme. Prijaté opatrenie musí byť potom oznámené alebo potvrdené druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu a bez obnovenej žiadosti.
 4. Zmluvné strany sa zaväzujú konať v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov, najmä keď je poskytnutý prístup do priestorov druhej zmluvnej strany alebo jej IT zariadenia. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať primerané opatrenia na zabezpečenie ich zamestnancov a obchodných zástupcov taktiež konať v súlade s týmito ustanoveniami.

 

§ 16  Produkty vyrobené na objednávku

 1. Pokiaľ ide o produkty vyrobené na objednávku, ktoré objednal kupujúci, len kupujúci je oprávnený ukončiť zmluvu z dôvodu, za ktorý nesieme zodpovednosť my.
 2. V prípade neakceptovania tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho, sme oprávnení disponovať vecami na náklady kupujúceho po márnom uplynutí primeranej lehoty na prevzatie, ktorá bola kupujúcemu písomne oznámená.

 

§ 17  Rozhodné právo a právomoc

 1. Tieto OPP a zmluvný vzťah medzi nami a kupujúcim je predmetom slovenského práva, najmä slovenského Obchodného zákonníka. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980 (CISG) sa neaplikuje.
 2. Tieto OPP a zmluvný vzťah medzi nami a kupujúcim sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

II. Podmienky pre udelenie licencie k štandardnému softvéru

 

§ 1    Rozsah softvérovej licencie, Dokumentácia

 1. Nasledujúce podmienky udelenia licencie sa aplikujú na udelenie licencie k štandardnému softvéru, že my dodávame kupujúcemu buď samotný softvér alebo s príslušným hardvérom (ďalej „softvér“). Tieto podmienky sa neaplikujú na dodanie hardvéru.
 2. Firmware nie je považovaný za „softvér“ podľa podmienok tejto licencie.
 3. Táto licencia sa aplikuje ako doplnok k akýmkoľvek iným dohodám medzi zmluvnými stranami.
 4. Služby softvéru nie sú zahrnuté v tejto licencii. Podklad takýchto služieb vyžaduje osobitnú dohodu.
 5. Naše dodávateľské záväzky nezahŕňajú poskytnutie dokumentácie, pokiaľ to nie je výslovne dohodnuté v písomnej forme. V prípade takejto dohody, termín „softvér“ nasledovným spôsobom zahŕňa dokumentáciu.

§ 2    Práva na použitie

 1. Kupujúcemu udeľujeme nevýhradné právo na použitie softvéru na vlastný účel kupujúceho na neurčitý čas. Ak by softvér na použitie mal vyžadovať špecifický hardvér, kupujúci môže použiť len softvér s hardvérom, ktorý je špecifikovaný v zmluvných dokumentoch (t.j. certifikát sofvérového produktu). Kde nie je uvedený žiaden hardvér, použitie softvéru je limitované príslušným hardvérom, ktorý sa dodáva. Použitie softvéru s iným hardvérom je povolené len na základe osobitnej dohody a oproti primeranej dodatočnej finančnej náhrade. Dočasné použitie iného hardvéru (náhradné zariadenie) je povolené do tej miery, ako je to vyžadované chybou na autorizovanom hardvéri a do tej doby, než je takáto chyba odstránená.
 2. Kde je autorizované použitie na viacerých zariadeniach, práva na použitie sa vo všeobecnosti aplikujú na alternatívnej báze, t.j. kupujúci môže použiť softvér v určenom čase len na jednom z týchto zariadení (jednoduchá licencia). Kde sa nachádza viacero pracovísk na jedno zariadenie, na ktorom môže byť softvér používaný nezávisle, jednoduchá licencia sa rozširuje len na jednom pracovisku. Kde je dohodnutá licencia na viacero použití, aplikujú sa ustanovenia podľa Článku II, § 1 odseku (3) týchto OPP.
 3. Licencia k softvéru sa udeľuje výhradne v strojom čitateľnej forme (strojový kód). Kupujúci nemá žiaden nárok na prístup k strojovému kódu.
 4. Kupujúci môže použiť softvér len na zmluvne dohodnutý účel a na vlastné použitie kupujúcim. Komerčné udelenie sublicencie sa zakazuje.
 5. Sofvér sa môže rozmnožiť len do tej miery, ako je to nevyhnutné na zmluvný účel. Kupujúci môže vyhotoviť záložné kópie v nevyhnutnom rozsahu na najmodernejšej úrovni. Záložné kópie na mobilné údaje pamäťových médií musia byť ako také označené a niesť upozornenie o autorskom práve originálnych údajov pamäťového média.
 6. Kupujúci je oprávnený modifikovať, rozširovať alebo inak pozmeniť softvér len do tej miery, ako je to výslovne povolené zmluvným použitím softvéru.
 7. Ak by sme mali udeliť licenciu na expanzie kupujúceho (napr. záplaty) ako časť dodatočného plnenia alebo technickej podpory (neskoršie výhradne na základe osobitnej dohody) alebo novú verziu predmetu zmluvy (napr. aktualizácie, novšie verzie) za účelom nahradiť predchádzajúce licencované predmety zmluvy („starý softvér“), tieto sú predmetom týchto licenčných podmienok. V prípade, že dodávame novú verziu predmetu zmluvy, povolenia kupujúceho s ohľadom k starému softvéru podľa tejto zmluvy uplynú, vrátane v prípade absencie našej výslovnej žiadosti vrátiť vyššie uvedený starý softvér, akonáhle kupujúci produktívne používa nový softvér.
 8. Vzhľadom na vyššie uvedené, rozmnožovanie alebo zmena aplikačnej dokumentácie sa zakazuje.
 9. Kupujúcemu udeľujeme právo, vzhľadom na dôvodné zrušenie, previesť práva na použitie udelené nižšie (podľa týchto podmienok) na tretie strany. Avšak kupujúci, ktorému sa neudeľuje licencia k sofvéru na další komerčný predaj, môže previesť práva na použitie softvéru len v spojení so zariadením, ktoré kupujúci nadobudol od nás so softvérom. V prípade, že práva na použitie sú prevedené na tretiu stranu, kupujúci ručí, že tretia strana neudelí akékoľvek dodatočné práva na použitie k softvéru, ktoré sú iné ako práva, ktoré boli udelené kupujúcemu a že tretia strana bude podliehať prinajmenšom rovnakým záväzkom týkajúcim sa softvéru podľa ustanovení tejto zmluvy. Za týmto účelom si kupujúci nemôže ponechať akékoľvek kópie softvéru. Kupujúci nie je oprávnený udeliť sublicencie k softvéru. Ak by kupujúci udelil tretej strane licenciu k softvéru, kupujúci v plnom rozsahu nesie zodpovednosť za súlad s akýmikoľvek exportnými požiadavkami a poisteniami nás proti všetkým záväzkom vzťahujúcim sa k tomuto.
 10. Všetok softvér od vývojárov tretej strany, ktorý predávame, podlieha zmluvným podmiekam používania developera. Kupujúcemu ochotne poskytneme tieto zmluvné podmienky na základe jeho žiadosti alebo mu rovnako umožníme prístup.
 11. Použitie softvéru na viacerých zariadeniach alebo viacerých pracoviskách súčasne, ako aj použitie softvéru na sieťach vyžaduje osobitnú písomnú dohodu. V prípade takej dohody (ďalej len „viacúčelová licencia“) sa aplikujú nasledujúce ustanovenia a majú prednosť: i) kupujúci môže úplne previesť viacúčelovú licenciu na tretie strany a so všetkými zariadeniami, na ktorých sa softvér môže použiť; ii) kupujúci musí konať v zhode s informáciou ohľadom rozmnožovania, ktorú sme kupujúcemu sprostredkovali spolu s viacúčelovou licenciou. Kupujúci musí zachovať záznamy v mieste pobytu akýchkoľvek rozmnožovaní a predložiť nám vyššie uvedené záznamy kedykoľvek na základe našej žiadosti.

§ 3    Iné záväzky spolupráce kupujúceho, Zodpovednosť

 1. Kupujúci berie primerané opatrenia v prípade, že všetok softvér alebo časť softvéru, ktorý dodávame, riadne nefunguje. Kupujúci dôkladne vyskúša prostredie systému, aby zaistil kompatibilitu (zlučiteľnosť) s požiadavkami softvéru. Kupujúci tiež bude zálohovať všetky údaje v súlade s pozíciou, technikou a citlivosťou údajov, avšak minimálne raz za deň. Kupujúci ručí, že aktuálne údaje z databáz zachovaných v strojom čitateľnej forme (strojovom kóde) sú schopné reprodukcie s primeraným úsilím. Kupujúci zabezpečí primerané opatrenia k ochrane softvéru proti neoprávnenému prístupu tretích strán. Kupujúci sa zaväzuje viesť testy výkonnosti ihneď pred a po inštalácii a oznámiť nám výsledky.
 2. Kupujúci sa zaväzuje kontrolovať naše poskytovania bez meškania a oznamovať vady písomne, špecifikovaním presných chýb a/alebo závad, ktoré sa objavili (§ 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka). Kde je to dosiahnuteľné a primerané, kupujúci nám musí taktiež zverejniť akékoľvek automaticky generované diagnostické údaje.
 3. Dodatočné plnenie vzhľadom na vady vyžaduje reprodukovateľnosť alebo overenie zmienenej vady. Nárok z vady musí zahŕňať informáciu o type chyby/závady, v prípade softvéru, modul, v ktorom sa chyba/závada objavili, ako aj práca, ktorá bola vykonaná, keď sa chyba/závada objavili.

§ 4    Faktické vady a právne vady

 1. Kupujúcemu dodávame tovar a poskytujeme služby bez faktických vád a právnych vád. Chyby/závady, ktoré majú za následok len nevýznamnú redukciu v použiteľnosti tovarov alebo služieb sú vylúčené. Pre doručenia softvéru, zníženia funkčnosti najmä vyplývajúcich z hardvérového a softvérového prostredia poskytnutého kupujúcim, chyba obsluhy, chybné externé dáta, rozpady počítačových sietí alebo iné dôvody majúce pôvod v rozsahu rizika kupujúceho sa nepovažujú za vady.
 2. Nenesieme zodpovednosť za softvér, ktorý bol modifikovaný kupujúcim, iba ak kupujúci vie dokázať, že modifikácia nie je dôvodom oznámenej vady.
 3. Do tej miery ako sú náš tovar a služby vadné a kupujúci oznámi také vady písomne a včas podľa § 428 ods. 1 Obchodného zákonníka, buď podľa nášho vlastného uváženia nahradíme predmet alebo odstránime vadu (dodatočné plnenie). Za týmto účelom nám kupujúci musí udeliť primeranú lehotu nie kratšiu ako osem (8) dní. Pre softvér, dodatočné plnenie je obzvlášť možné vziať formu licencie novej verzie programu alebo identifikácie primeraných metód pre zabránenie účinkom vady (riešenie). Kupujúci potom musí akceptovať novú verziu programu, kde sa nastavia také výsledky v primeranom stupni úsilia.
 4. Dodatočné plnenie kvôli právnym vadám je založené, keď kupujúcemu poskytujeme právne nespochybniteľné právo na používanie k softvéru. Pritom môžeme vymeniť zmienený softvér s protihodnotou, zmluvne súladný softvér, kde toto je považované za primerané pre kupujúceho.
 5. Ak by tretie strany uplatňovali nároky z práv priemyselného vlastníctva proti kupujúcemu, kupujúci nás musí informovať v písomnej forme bez zbytočného odkladu. Podľa nášho vlastného uváženia a po porade s kupujúcim, buď poprieme alebo uspokojíme nárok. Nároky tretej strany poprieme na naše vlastné náklady a zabezpečíme kupujúceho proti všetkým nákladom a škodám spojeným s popretím nároku do tej miery ako vyššie uvedené náklady a škody nie sú výsledkom zneužitia na strane kupujúceho. „Zneužitie“ v tejto súvislosti sa tiež vzťahuje najmä k tomu, keď kupujúci potvrdzuje nároky tretej strany bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
 6. Ak by dodatočné plnenie bolo vadné, kupujúci môže znížiť odškodnenie alebo odstúpiť od zmluvy. Avšak odstúpenie je prijateľné len vtedy, keď kupujúci ako prvý prezentuje svoj úmysel tak spraviť v písomnej forme po uplynutí druhej primeranej predĺženej lehoty.

§ 5    Náhrada škody a obmedzenie lehoty

  1. Ustanovenia Článku I § 9 a § 10 týchto OPP sa aplikujú mutatis mutandis (s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach).      

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (VOP) společnosti Mahr spol. s r.o. - včetně licenčních podmínek pro poskytování standardního softwaru

I. Všeobecné obchodní a dodací podmínky

§ 1 Úvodní ustanovení, působnost podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (VOP) se vztahují na všechny naše obchodní vztahy s našimi zákazníky („kupujícími“). VOP se použijí, pouze pokud je kupujícím podnikatel dle § 420 NOZ), ať již právnická nebo fyzická osoba. Tyto podmínky se tak nepoužijí na prodej výrobků nebo služeb spotřebitelům a na jejich základě nevznikají spotřebitelské smlouvy. Naší společností, dodavatelem, prodávajícím nebo poskytovatelem služeb se rozumí, není-li dále uvedeno jinak Mahr, spol. s r.o., IČ:490 98 667, se sídlem Proboštov, Kpt. Jaroše 552. Tyto všeobecné obchodní podmínky vycházejí z podmínek mateřské společnosti Mahr GmbH, a proto jsou tak označeny a jejich ustanovení přejímají v rozsahu platnosti české právní úpravy. Jsou-li další ustanovení uváděna v první osobě, rozumí se jí vždy Mahr, spol. s r.o.
   
 2. VOP se vztahují zejména na smlouvy o prodeji a / nebo dodávce movitých věcí („zboží“) a službách, jako je údržba, bez ohledu na to, zda si zboží sami vyrábíme nebo nakupujeme od dodavatelů (§ 2079 NOZ). Pokud není dohodnuto jinak, platí VOP ve verzi platné v době objednávky kupujícího nebo alespoň ve verzi, která mu byla naposledy sdělena v písemné podobě, jako rámcová smlouva i pro podobné budoucí smlouvy, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě znovu odkazovat, přičemž jako důkaz pro seznámení s jejich obsahem svědčí odkaz na ně v první objednávce kupujícího nebo odběratele.
   
 3. Platí výhradně naše VOP. Odchylné, protichůdné nebo doplňkové všeobecné podmínky kupujícího se stanou součástí smlouvy, pouze pokud a v rozsahu, v jakém jsme výslovně souhlasili s jejich platností. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, například, i když dodáváme kupujícímu rezervaci bez výhrady se znalostí všeobecných obchodních podmínek kupujícího.
   
 4. Jednotlivé dohody uzavřené s kupujícím případ od případu (včetně vedlejších dohod, dodatků a změn) mají vždy přednost před těmito VOP. Pro obsah takových dohod je rozhodující písemná smlouva nebo naše písemné potvrzení, pokud nebude prokázán opak.
   
 5. Právně relevantní prohlášení a oznámení, která nám má kupující podat po uzavření smlouvy (např. Stanovení lhůt, oznámení vad, prohlášení o odstoupení nebo snížení ceny), musí být pro účinnost učiněno písemně. Písemná forma sjednává se jako podmínka platnosti.
   
 6. V rozsahu nezbytném pro podnikání jsme oprávněni ukládat a zpracovávat údaje kupujícího v rámci zákonů o ochraně údajůa kupující učiněním první objednávky dle těchto VOP k takovému ukládání uděluje souhlas.

§2 Smluvní prohlášení

 1. Náš nabídkový sortiment produktů a služeb je nezávazný. To platí také v případě, že jsme kupujícímu poskytli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN), další popisy produktů nebo podklady - také v elektronické podobě - ​​ke kterým máme vyhrazená vlastnická práva a autorská práva.
   
 2. Objednávka zboží kupujícím se považuje za závazný návrh smlouvy. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, jsme oprávněni přijmout tuto nabídku smlouvy do 2 týdnů od jejího obdržení.
   
 3. Přijetí lze deklarovat buď písemně (např. potvrzením objednávky), nebo dodáním zboží kupujícímu.

§ 3 Dodávka, převod rizika, prodlení s přijetím, částečná plnění

 1. Riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení stavu zboží přechází na kupujícího nejpozději při předání kupujícímu. V případě zásilkového prodeje se však riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží, jakož i riziko zpoždění přechází na zasilatele, dopravce nebo osobu či instituci, která je jinak pověřena provedením zásilky.
   
 2. Pokud je kupující v prodlení s přijetím, pokud nespolupracuje nebo je naše dodávka zpožděna z jiných důvodů, za které je kupující odpovědný, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody včetně dodatečných výdajů (např. Náklady na skladování).
   
 3. V případě opakujícího se plnění na základě dlouhodobého plnění dle potvrzené objednávky, jsou-li dispozice kupujícího k jednotlivým opakujícím činěny výzvou (zavoláním), vychází se z toho, že množství měsíčního plnění bude přibližně shodné.
   
 4. Celé takto sjednané plnění musí být v dílčích plněních převzato kupujícím nejpozději do jednoho měsíce od učinění výzvy (odvolávky), není-li takové výzvy, do 12 měsíců od potvrzené rámcové objednávky. Zbývající nedodané zboží dle potvrzené objednávky je dodavatel oprávněn dodat kupujícímu na jeho náklady po uplynutí této lhůty a kupující se je zavazuje přijmout a zaplatit.
 5. Dodavatel je oprávněn fakturovat i jednotlivá dílčí plnění (dodávky) na potvrzenou objednávku vždy tehdy, pokud odběratel v objednávce dílčí fakturaci nevyloučí.

§4 Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí události vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího nebo kupujícího. Vedle přírodních katastrof, válek nebo revolucí se za případy vyšší moci považují případy epidemií nebo pandemií řešených omezením ze strany státních nebo jiných, státem k tomu zmocněných úřadů, stejně jako opatření státu omezujících zahraniční styk. Po dobu trvání podmínek vyšší moci (o jejímž vzniku prodávající kupujícího upozorní) se ustanovení uzavřených smluv, dle těchto všeobecných podmínek a jejich aplikace, nepoužije. Stane-li se v důsledku podmínek vyšší moci pro prodávajícího plnění nemožné, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

§ 5 Dodací lhůta a důsledky prodlení

 1. Dodací lhůta je sjednána individuálně popř. námi specifikována při přijetí objednávky.
   
 2. Zahájení dodací nebo servisní doby stanovené námi předpokládá vyjasnění všech technických otázek a včasné a řádné splnění povinností kupujícího.
   
 3. Pokud nejsme schopni dodržet závazné dodací lhůty z důvodů, za které neneseme odpovědnost (nedostupnost služby), budeme o tom okamžitě informovat kupujícího a zároveň oznámíme očekávanou novou dodací lhůtu. Není-li služba k dispozici ani v nové dodací lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, jakoukoli protihodnotu, kterou již kupující zaplatil, okamžitě vrátíme. Nedostupností služby rozumí se i případ, kdy dodávka dílčího komponentu plnění je zajišťována třetí osobou, která není smluvně vázaná a která se dostane do prodlení s plněním nebo následně sdělí nemožnost plnění.
   
 4. Pokud prodávající nedodrží termín plnění, je kupující od smlouvy oprávněn odstoupit, pokud plnění nedodá ani ve stanovené náhradní lhůtě, která nesmí být kratší pěti týdnů. Kupující přitom při prodlení prodávajícího upřesní svůj požadavek v tom směru, zda uplatní odstoupení nebo na dodávce trvá a vyčíslí svoje majetková práva vzniklá v důsledku prodlení.
   
 5. Práva kupujícího podle § 9 těchto VOP a naše zákonná práva, zejména v případě vyloučení povinnosti plnit (např. z důvodu nemožnosti nebo nepřiměřenosti služby a / nebo následného plnění), zůstávají nedotčena.

§ 6 Ceny a platební podmínky

 1. Pokud není dohodnuto jinak, platí naše ceny „ze závodu“ (EXW Incoterms 2020). Pokud není dohodnuto jinak, naše ceny nezahrnují náklady na balení, pojištění, dopravu a daň z obratu. Pokud jsme převzali instalaci nebo montáž a nebylo dohodnuto nic jiného, nese kupující kromě dohodnuté odměny všechny nezbytné vedlejší náklady, jako jsou cestovní náklady, náklady na přepravu nářadí a osobních zavazadel, jakož i odlučné
   
 2. V případě prodeje prostřednictvím zásilky nese kupující náklady na dopravu ze skladu a náklady na případné pojištění dopravy požadované kupujícím. Případná cla, poplatky, daně a další veřejné poplatky nese kupující.
   
 3. Kupní cena je splatná do 30 dnů od fakturace a doručení.  Prodávající je oprávněn s ohledem na povahu obchodního případu požadovat v jednotlivých případech platbu před dodáním výrobku nebo služby. Tuto skutečnost musí však sdělit kupujícímu nejpozději při potvrzení objednávky.
   
 4. Po uplynutí výše uvedené platební lhůty je kupující v prodlení. Úroky z kupní ceny jsou během prodlení účtovány s platnou zákonnou úrokovou sazbou z prodlení. Uhrazením poplatku z prodlení nezaniká právo na náhradu vzniklé škody.
   
 5. Kupující je oprávněn zadržovat pouze ty platby, které jsou mezi stranami nesporné. K započtení jsou způsobilé pouze nesporné nebo pravomocně přiznané pohledávky.
   
 6. Pokud je datum dodávky nebo služby pozdější než čtyři měsíce po uzavření smlouvy, jsme oprávněni po včasném oznámení kupujícímu a před expedicí nebo zhotovením upravit cenu zboží nebo služeb dohodnutých při uzavření smlouvy včetně dopravy v přiměřeném rozsahu, z důvodu vývoje nákladů mimo náš vliv (např. náklady předběžného plnění, kolísání směnného kurzu, změny cel a poplatků). V případě rámcových smluv, které obsahují cenové dohody, začíná čtyřměsíční období uzavřením rámcové smlouvy.

§ 7 Výhrada vlastnictví

 1. Vyhrazujeme si právo vlastnictví na prodané zboží, dokud nebudou plně uhrazeny všechny naše současné a budoucí pohledávky z kupní smlouvy a probíhající obchodní vztah (zabezpečené pohledávky).
   
 2. Zboží podléhající výhradě vlastnictví nemůže být zastaveno třetím osobám ani postoupeno jinému jako záruka, dokud nebudou zajištěné pohledávky zcela zaplaceny. Kupující nás musí neprodleně informovat v písemné podobě, pokud je podána žádost o zahájení insolvenčního řízení nebo pokud třetí strany uplatnily nárok ke zboží (např. konfiskace), které nám patří.
   
 3. Pokud kupující jedná v rozporu se smlouvou, zejména pokud není zaplacena kupní cena, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními a požadovat vrácení zboží na základě výhrady vlastnictví a odstoupení. Pokud kupující nezaplatí splatnou kupní cenu, můžeme se těchto práv domáhat, pouze pokud jsme dříve neúspěšně stanovili kupujícímu přiměřenou lhůtu pro platbu nebo pokud je tato lhůta podle zákonných ustanovení postradatelná.
   
 4. Kupující je oprávněn dále, do odvolání v souladu podle bodu c) ustanovení tohoto odstavce prodávat a (nebo) zpracovávat zboží podléhající výhradě vlastnictví v rámci běžného obchodního styku. V tomto případě se použijí také následující ustanovení.

  a.) Výhrada vlastnictví se vztahuje na plnou hodnotu produktů vzniklých zpracováním, smícháním nebo kombinací našeho zboží, přičemž jsme
        považováni za výrobce. Pokud v případě zpracování, smíchání nebo kombinace se zbožím třetích osob zůstanou jejich vlastnická práva,
        získáváme spoluvlastnictví v poměru fakturovaných hodnot zpracovaného, ​​smíchaného nebo propojeného zboží. V ostatním platí pro výsledný
        produkt totéž jako pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.
  b.)
  Kupující nám tímto jako jistotu postupuje pohledávky vůči třetím osobám vyplývající z dalšího prodeje zboží nebo produktu ve výši našeho
        možného spoluvlastnického podílu v souladu s předchozím odstavcem. Takové postoupení přijímáme postoupení. Povinnosti kupujícího uvedené
        v § 5 odst. 2 se použijí i pro postoupené pohledávky.
  c.)
  Kromě nás zůstává kupující oprávněn i nadále vedle nás inkasovat pohledávku. Zavazujeme se, že nebudeme inkasovat pohledávku, pokud
        kupující splní své platební závazky vůči nám a nedojde k žádným nedostatkům v jeho plnění a nevymáháme výhradu vlastnictví uplatněním práva
        podle § 5 odst. 3. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás kupující informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících,
        poskytl veškeré informace nezbytné pro inkaso, předal související dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení. Kromě toho jsme 
        v tomto případě oprávněni odvolat oprávnění kupujícího k dalšímu prodeji a zpracování zboží s výhradou výhrady vlastnictví.
  d.)
  Pokud realizovatelná hodnota jistin u postoupených pohledávekpřevyšuje naše pohledávky o více než 10%, uvolníme na žádost kupujícího jistiny
       podle našeho výběru.

   
 5. Pokud jsou výše uvedená ustanovení o výhradě vlastnictví neúčinná nebo nevymahatelná v zemi, kde se zboží nachází, považuje se tam odpovídající zajištění za smluvnědohodnuté.

§ 8 Nároky kupujícího při závadách (kromě softwaru)

Na případy odpovědnosti za vady se užijí zákonná ustanovení (NOZ), pokud dále není uvedeno jinak.

 1. Nároky kupujícího na vady vyžadují, aby splnil své zákonné kontrolní a oznamovací povinnosti (§2104 NOZ). Zjistí-li se vada během prohlídky nebo později, musíme o tom být okamžitě informováni, v každém případě však do jednoho týdne v písemné podobě. K zachování práv dostačuje včasné odeslání oznámení. Bez ohledu na tuto povinnost kontroly a oznámení musí kupující nahlásit zjevné vady (včetně nesprávných a neúplných dodávek) neprodleně, avšak v každém případě do jednoho týdne v písemné podobě, přičemž i zde pro dodržení lhůty postačuje včasné odeslání oznámení. Pokud kupující zmešká řádnou kontrolu a / nebo neoznámí vady, namítáme nevčasnost nahlášení a odpovědnost za vady kupujícímu nemusí být přiznána ani soudem.
   
 2. Pokud je dodaná položka vadná, podle našeho uvážení ji dodáme nebo opravíme (doplňkové plnění). Kupující nám musí dát příležitost takto plnit v přiměřené lhůtě nejméně 15 pracovních dnů. Kupující nám musí odmítnuté zboží předat pro účely kontroly. V případě náhradní dodávky nám musí kupující vadnou položku vrátit v souladu se zákonnými ustanoveními. Dodatečné plnění nezahrnuje ani demontáž vadné položky, ani opětovnou instalaci, pokud jsme původně nebyli povinni ji nainstalovat.
   
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy dle §2106 NOZ, má kupující právo

  a.) na odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci
  b.)
  na odstranění vad opravou věci
  c.) na přiměřenou slevu z kupní ceny
  d.) na odstoupení od smlouvy

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy dle §2107 NOZ, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.  

 4. Poneseme nebo uhradíme výdaje požadované za účelem testování a následného plnění, zejména náklady na dopravu, cestování, práci a materiál a případně náklady na demontáž a instalaci v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud se skutečně jedná o vadu.

 5. Pokud se náklady zvýší v důsledku skutečnosti, že předmět dodávky byl dodatečně přemístěn na jiné místo, než bylo původní místo dodání, pokud ovšem přemístění neodpovídá jejímu zamýšlenému použití. Povinnost úhrady zvýšených nákladů nese kupující. Pokud se nejedná o vadu z titulu naší odpovědnosti, můžeme požadovat, aby kupující uhradil náklady vyplývající z neoprávněné žádosti o odstranění vady (zejména nákladů na testování a přepravu), ledaže by chybějící vada nebyla kupujícímu zjevná.
   

§ 9 Ostatní případy odpovědnosti, omezení náhrady škody

 1. Pokud není v těchto VOP, včetně následujících ustanovení, stanoveno jinak, jsme odpovědní v případě porušení smluvních a mimosmluvních povinností v souladu se zákonnými předpisy.
   
 2. Odpovídáme za náhradu škody - bez ohledu na právní důvod - v rámci odpovědnosti za zavinění v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. V případě prosté nedbalosti zodpovídáme podle zákonných ustanovení následovně

  a.)
  za škody způsobené na životech nebo zdraví,
  b.)
  za škody vzniklé v důsledku porušení základní smluvní povinnosti (závazek, jehož splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jehož
       dodržování se smluvní partner pravidelně spoléhá a může mu důvěřovat). V tomto případě se však naše odpovědnost omezuje na náhradu
       předvídatelné, ​​typicky se vyskytující škody.
  c.)
  ve všech ostatních případech nikoliv za škody, které nevznikly na samotném zboží, zejména za ušlý zisk nebo jiné finanční škody pro kupujícího.
  d.)
  omezení odpovědnosti vyplývající z § 9 odst. 2 platí také v případě porušení povinností osobami, nebo ve prospěch osob, za jejichž zavinění jsme
        podle zákonných ustanovení odpovědní.

   
 3. z důvodu porušení smluvní povinnosti, které se netýká odpovědnosti za vady, může kupující odstoupit nebo ukončit smlouvu pouze tehdy, pokud jsme za porušení povinnosti odpovědní. Odstoupení nebo ukončení musí být oznámeno písemně, přičemž písemná forma není dodržena e-mailem či faxem. Kromě toho platí zákonné požadavky a právní důsledky.
   
 4. výše ​​uvedená ustanovení se přiměřeně použijí na nároky kupujícího na náhradu zbytečných výdajů.

§ 10 Promlčení

Promlčecí lhůta pro nároky z důvodu vad našich dodávek a služeb, jakož i pro nároky z důvodu naší odpovědnosti za škody, je jeden rok od dodání, popř. od přijetí. Sjednává se tak podáním objednávky mezi prodávajícím a kupujícím zkrácená promlčecí lhůta dle §630NOZ, vyjma případů, kdy zákon by takové zkrácení nepřipouštěl.

§ 11 Ochrana průmyslového vlastnictví, autorská práva

 1. Poskytování našich dodávek a služeb obecně nesouvisí s převodem práv na užívání s právem průmyslového vlastnictví nebo s autorskými právy, na která máme nárok. K takovému převodu dochází pouze na základě samostatné dohody.
   
 2. V případě porušení vlastnických práv jsme oprávněni podle našeho uvážení získat potřebná vlastnická práva v přiměřené lhůtě nebo dodat kupujícímu přípustné alternativní řešení.

§ 12 Poskytnutí materiálu

 1. Pokud je s kupujícím dohodnuto poskytnutí materiálu, musí jej poskytnout včas a bezplatně a v řádné kvalitě. Totéž platí pro dokumentaci s technickými specifikacemi a specifikacemi potřebnými pro poskytování našich služeb. Poskytnutý materiál a dokumentace zůstávají majetkem kupujícího.
   
 2. Naše odpovědnost za věcné vady, odpovědnost za výrobek nebo zpoždění dodávky je vyloučena, pokud je lze přičíst zjevně rozeznatelným vadným materiálem, zadáním nebo specifikacím kupujícího nebo opožděným poskytováním navzdory včasné žádosti. Stejné vyloučení odpovědnosti platí, pokud kupující specifikuje nákup primárního materiálu podle svých specifikací a / nebo od určitých jím vybraných dodavatelů, a to i v případě, že jsme povinni dle dohody objednat sami a na své vlastní náklady.

§ 13 Provádění montážních prací

 1. Pokud jsou požadovány montážní práce, musí být místa montáže volně přístupná. Pokud tomu tak není, budou vzniklé dodatečné náklady účtovány kupujícímu. Po dobu překážek na straně kupujícího dle tohoto i následných ustanovení se prodlužuje lhůta k plnění.
   
 2. Pokud jsou objednány montážní služby, jsme oprávněni využívat subdodavatele.
   
 3. Kupující musí na vlastní náklady provést veškeré zemní, stavební a jiné pomocné práce mimo odvětví, včetně k tomu nezbytných kvalifikovaných a pomocných pracovníků, stavebních materiálů a nástrojů, předmětů a materiálů potřebných pro montáž a uvedení do provozu, jako jsou lešení, zdvihací a další zařízení, poskytnout paliva a maziva, jakož i energii a vodu v místě použití včetně přípojek, vytápění a osvětlení a včas je zajistit.
   
 4. Kupující musí zajistit, aby na montážním místě mohly být uskladněny části strojů, aparatury, materiály, nářadí apod. Je povinen poskytnout montážnímu personálu dostatečně velké, vhodné, suché a uzamykatelné místnosti a vhodné pracovní a pobytové místnosti včetně poskytovat přiměřeného sociální zařízení. Kromě toho musí kupující co nejlépe chránit a zacházet s naším majetkem a naším montážním personálem.
   
 5. Ochranný oděv a ochranná zařízení, která jsou nutná z důvodu zvláštních okolností na místě montáže, je povinen zajistit kupující. Kupující je dále povinen zajistit odpovídající pracovní podmínky a bezpečnost v místě instalace.
   
 6. Před zahájením montážních prací musí kupující poskytnout potřebné informace o umístění skrytých vedení elektřiny, plynu, vody nebo podobných systémů, jakož i nezbytné statické informace, aniž by o to byl požádán.
   
 7. Před zahájením instalace nebo montáže musí být zboží a předměty potřebné pro zahájení prací na místě instalace nebo montáže a veškeré přípravné práce musí provedeny tak, aby instalace nebo montáž začala podle dohody a mohla být prováděna bez přerušení. Nájezdové cesty a oblast instalace nebo montáže musí být vyrovnány a uvolněny.
   
 8. Pokud dojde ke zpoždění instalace, montáže nebo převzetí z důvodu okolností, za které nejsme zodpovědní, nese kupující v rozumném rozsahu náklady na čekací dobu a další cesty požadované námi nebo našimi montážními pracovníky.
   
 9. Kupující nám musí každý týden osvědčovat délku pracovní doby montážního personálu a dokončení instalace, montáže nebo uvedení do provozu.
   
 10. Veškerý další potřebný materiál nebo další práce, které nebylo možné předvídat v době zadání objednávky, budou účtovány samostatně - pokud nebude dohodnuto jinak.

§ 14  Přejímka práce
 

 1.  Pokud byla u pracovních služeb dohodnuta přejímka, jsme oprávněni po dokončení požadovat přejímku služby - v případě potřeby i před vypršením sjednané lhůty pro provedení. V takovém případě je kupující povinen ji provést do 12 pracovních dnů; není-li dohodnuta jiná lhůta. Na vyžádání je třeba převzít jednotlivé uzavřené součásti služby. Přijetí lze odmítnout pouze z důvodu významných vad, až do jejich odstranění.
   
 2. Pokud není vyžadováno převzetí, služba se považuje za převzatou do 12 pracovních dnů po písemném oznámení o dokončení služby. Pokud není vyžadováno převzetí a kupující využil službu nebo část služby, má se za to, že převzetí proběhlo 6 pracovních dnů po zahájení používání, pokud není dohodnuto jinak.
   
 3. Výhrady pro známé vady nebo z důvodu smluvních pokut musí kupující uplatnit nejpozději ve lhůtách uvedených v odstavcích 1 a 2.
   
 4. Přijetím přechází riziko na kupujícího, pokud jej již nenese podle § 3.

§ 15  Utajení

 1. Strany budou zachovávat důvěrné informace, zejména vzorky, které byly zpřístupněny, odhady nákladů, výkresy, dokumenty, obchodní záměry, osobní údaje, problematiku, data a / nebo řešení problémů a další know-how, bez ohledu na jejich obsah, jakož i získané vizuální kontrolou zařízení / provozů (dále společně jen jako „informace“), o kterých v průběhu a po ukončení obchodního vztahu od druhé strany získají informace, s nimi důvěrně zacházet po dobu a po ukončení smluvního vztahu, zejména je nepředají třetím osobám ani je nepoužijí bez povolení pro vlastní obchodní účely. Strany rovněž uloží tuto povinnost svým zaměstnancům a pomocným silám.
   
 2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které
  - jsou již v době jejich zveřejnění druhé straně mimo smluvní vztah známy,

  - byly vyvinuty interně nebo legálně získány od třetích stran

  - jsou obecně známé nebo podle stavu techniky nebo

  - byly schváleny smluvním partnerem, od kterého pocházejí.


 3. Po ukončení smluvního vztahu musí strany vrátit nebo zničit všechny důvěrné informace druhé strany za předpokladu, že tyto informace nejsou takové, které musí být nadále uchovávány v rámci zákonné povinnosti poskytování důkazů, ať už ve fyzické nebo digitální podobě - pokud je to technicky možné s přiměřeným úsilím - neodvolatelně vymazat. Přijaté opatření musí být poté nahlášeno nebo potvrzeno druhé straně okamžitě a bez opakované žádosti.
   
 4. Strany dodržují pravidla ochrany údajů, zejména pokud jim je udělen přístup k operacím druhé strany nebo k zařízením informačních technologií. Přijímají vhodná opatření, aby zajistili, že tato ustanovení budou dodržovat také jejich zaměstnanci a pomocné síly.


§ 16   Zakázkové výrobky

 1. V případě výrobků na zakázku kupujícího je kupující oprávněn vypovědět smlouvu pouze z důvodů podstatného porušení povinnosti na straně prodávajícího (zhotovitele)
   
 2. V případě nepřevzetí zboží vyrobeného podle specifikací kupujícího jsme oprávněni zboží zlikvidovat na náklady kupujícího po uplynutí přiměřené písemně stanovené lhůty pro odběr.
   

§ 17  Volba práva a místa soudu

 1. Pro tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a kupujícím platí české právo. Je-li uváděna zkratka NOZ, rozumí se jí zák.č.89/2012 Sb. (občanský zákoník)v platném znění. Platnost Úmluvy Organizace spojených národů ze dne 11. dubna 1980 o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (Kupní právo UN / CISG) je vyloučena.
   
 2. Pro spory z uzavřených smluv dle těchto VOP se sjednává místní a věcná příslušnost soudu prodávajícího (Okresní soud v Teplicích) a to první učiněnou objednávkou kupujícího dle VOP.
   
 3. Definice pojmů
  - užívají-li tyto VOP pojmu „my“ resp. významově první osoby ve všech ustanoveních, vždy je takovou osobou myšlen prodávající, ať již jde o dodávku
    zboží nebo jiného plnění

  - užívají-li tyto VOP pojmu „NOZ“ je myšlen vždy z.č.89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník)
  - je-li VOP zamýšleno oboustranné právní jednání (dohoda) mezi prodávajícím a kupujícím, má se za to, že tato dohoda je uzavřena vždy nejpozději 
    první objednávkou (návrhem smlouvy) kupujícího při účinnosti těchto VOP

  - tyto VOP jsou zveřejněny na webové stránce prodávajícího. Při první objednávce kupující potvrdí, že je s jejich zněním seznámen.

II. Licenční podmínky pro přenechání standardního softwaru

§ 1 Rozsah použití softwarové licence, dokumentace

 1. Následující licenční podmínky se vztahují na přenechání standardního softwaru, který kupujícímu dodáváme samostatně nebo v souvislosti s dodávkou souvisejícího hardwaru (dále jen „software“). Neplatí pro dodání hardwaru .
   
 2. Firmware není ve smyslu této licence „softwarem“.
   
 3. Tato softwarová licence platí jako doplněk k případným dalším mezi stranami uzavřenými dohodami.
   
 4. Softwarové servisní služby nejsou součástí této softwarové licence. Poskytování těchto služeb vyžaduje samostatnou dohodu.
   
 5. Naše dodací povinnosti nezahrnují dodání dokumentace, pokud to nebylo výslovně písemně dohodnuto. V případě takové dohody zahrnuje pojem „software“ v následujícím také dokumentaci.

§ 2    Užívací práva

 1. Poskytujeme kupujícímu neomezené, jednoduché (nevýhradní) právo používat software pro vlastní použití. Pokud je software zakoupen pro použití s ​​konkrétním hardwarem, platí následující: Kupující smí používat software pouze s hardwarem uvedeným v dokumentech smlouvy (např. Certifikát softwarového produktu). Pokud není uveden žádný hardware, je jeho použití omezeno na související hardware dodávaný se softwarem. Použití softwaru s jiným hardwarem je povoleno pouze na základě samostatné dohody a za přiměřený příslušný dodatečný poplatek. Dočasné použití na jiném hardwaru (náhradní zařízení) je přípustné, pokud je to nutné kvůli poruše schváleného hardwaru, dokud tato nebude odstraněna.
   
 2. Pokud bylo dohodnuto použití na více zařízeních, oprávnění k použití obecně platí alternativně, tzn. kupující může používat software pouze na jednom z těchto zařízení současně (jednoduchá licence). Pokud má zařízení několik pracovních stanic, na kterých lze software používat samostatně, rozšiřuje se jednoduchá licence pouze na jednu pracovní stanici. Pokud byla dohodnuta vícenásobná licence, použijí se ustanovení v části 3 (l).
   
 3. Software je přenecháván výhradně ve strojově čitelné formě (object code). Na předání zdrojového kódu neexistuje žádný nárok.
   
 4. Kupující smí software používat pouze ke smluvně určenému účelu a pro vlastní potřebu. Komerční pronájem je zakázán.
   
 5. Duplikace softwaru jsou povoleny, pouze pokud je to nezbytné pro použití v souladu se smlouvou. Kupující může v nezbytném rozsahu pořizovat záložní kopie podle technologických pravidel. Záložní kopie na pohyblivých nosičích dat musí být jako takové označeny a opatřeny poznámkou o autorských právech původního nosiče dat.
   
 6. Kupující je oprávněn provádět změny, rozšíření a další úpravy softwaru ve smyslu článku 69 c) č. 1 UrhG pouze v rozsahu, v jakém to zákon umožňuje, nebo pokud to výslovně stanoví smluvně dohodnuté použití softwaru.
   
 7. Kupující je oprávněn dekompilovat software pouze v mezích ustanovení § 69 písm. e) UrhG a pouze v případě, že jsme po písemné žádosti v přiměřené lhůtě neposkytli potřebné údaje a / nebo informace pro vytvoření interoperability s jiným hardwarem a softwarem.
   
 8. Pokud nahradíme kupujícímu v rámci zlepšování nebo údržby (ta pouze na základě samostatné dohody) dodatky (např. patches) nebo novou verzi předmětu smlouvy (např. update, upgrade) dříve přenechanému předmětu smlouvy („starý software“), podléhají tyto ustanovením této smlouvy. Pokud poskytneme nové vydání předmětu smlouvy, vyprší pravomoci kupujícího podle této smlouvy týkající se starého softwaru, a to i bez naší výslovné žádosti o vrácení, jakmile kupující produktivně používá nový software.
   
 9. Rozmnožování nebo přepracování aplikační dokumentace není povoleno - s výhradou výše uvedeného
   
 10.  Poskytujeme kupujícímu - pokud je to z důležitého důvodu  odvolatelné - právo  převést udělené užívací právo na třetí strany. Kupující, kterému není software přenechán pro komerční prodej, však může užívací právo software postoupit třetím stranám pouze společně se zařízením, které od nás získal spolu se softwarem. V případě převodu užívacího práva na třetí osobu musí kupující zajistit, aby této třetí osobě nebyla poskytnuta žádná další práva na užívání softwaru, na která má kupující nárok, a aby se na třetí osobu vztahovaly alespoň povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud jde o software. Přitom kupující nesmí uchovávat žádné kopie softwaru. Kupující není oprávněn udělovat sublicence. Pokud kupující ponechá software třetí straně, je odpovědný za dodržování veškerých exportních požadavků a má v tomto ohledu veškeré závazky stejné jako prodávající a za jejich dodržení odpovídá přímo.
   
 11.  V případě námi distribuovaného softwaru od výrobců třetích stran mají přednost podmínky třetího výrobce. Tyto podmínky rádi kupujícímu poskytneme nebo mu na požádání poskytneme přístup.
   
 12. Používání softwaru na několika zařízeních nebo současně na několika pracovních stanicích, jakož i používání softwaru v sítích vyžaduje samostatnou dohodu v písemné podobě. V případě takové dohody (dále jednotně označované jako „vícenásobná licence“) platí dodatečně a přednostně následující pravidla: i) Vícenásobné licence může kupující převést na třetí strany, pouze pokud jsou celkem a se všemi zařízeními, na kterých software může být používán, přenášen a ii) kupující bude dbát pokynů o kopírování, které jsme mu zaslali spolu s vícenásobnou licencí. Kupující musí vést záznamy o umístění všech kopií a na vyžádání nám je kdykoliv předkládat.

§ 3    Další povinnosti spolupůsobení kupujícího, odpovědnost

 1. Kupující přijme přiměřená preventivní opatření pro případ, že by námi dodaný software nepracoval správně nebo zčásti. Před provozním použitím důkladně zkontroluje kompatibilitu svého systémového prostředí se systémovými požadavky softwaru. Kromě toho bude zálohovat svá data podle stavu techniky a citlivosti dat, nejméně však jednou denně. Zajišťuje, že aktuální data z datových zásob uchovávaných ve strojově čitelné formě lze s přiměřeným úsilím reprodukovat. Kupující přijme vhodná opatření k ochraně softwaru před neoprávněným přístupem třetích stran. Kupující je povinen provést zkoušky výkonu bezprostředně před a po instalaci a informovat nás o výsledcích.
   
 2. Kupující je povinen naše dodávky neprodleně prozkoumat a písemně oznámit závady s přesným popisem chyb, ke kterým došlo (§ 2100 NOZ). Pokud je to možné a přiměřené, musí také přenést automaticky generovaná diagnostická data.
   
 3. Předpokladem pro následné plnění z důvodu vad je reprodukovatelnost nebo zjistitelnost vad. Reklamace závad musí obsahovat informace o druhu chyby, v případě softwaru, modul, ve kterém došlo k chybě, a o práci, která byla prováděna, když k chybě došlo.

§ 4 Věcné a právní vady

 1. Poskytujeme kupujícímu dodávky a služby bez věcných a právních vad. Chyby, které vedou pouze k nevýznamnému snížení použitelnosti dodávky nebo služby, nejsou brány v úvahu. V případě dodávek softwaru se mezi vady zejména nezahrnují funkční poškození vyplývající z hardwarového a softwarového prostředí poskytovaného kupujícím, chybná obsluha, externí poškozená data, narušení počítačových sítí nebo jiné důvody vyplývající z rizikové oblasti kupujícího.
   
 2. Neneseme odpovědnost za software, který byl kupujícím změněn, pokud kupující neprokáže, že změna nebyla příčinou nahlášené vady.
   
 3. Pokud jsou naše dodávky a služby vadné a kupující si to písemně stěžoval v souladu s ustanovením §2100 NOZ, dodáme nebo vylepšíme (následné plnění) dle vlastního uvážení. K tomu nám musí být dána příležitost v přiměřené lhůtě nejméně osmi dnů. V případě softwaru lze dodatkový výkon zajistit zejména přenecháním nové verze programu nebo ukázáním rozumných možností, jak se vyhnout účinkům vady (řešení oklikou). Kupující musí také přijmout novou verzi programu tehdy, pokud to pro něj povede k přijatelnému úsilí při přizpůsobení.
   
 4. Dodatečné plnění v případě právních vad se provádí tím, že se kupujícímu poskytneme právně bezchybná možnost použití softwaru. Dotčený software můžeme vyměnit za ekvivalentní software, který splňuje smluvní ustanovení, pokud je to pro kupujícího přijatelné.
   
 5. Pokud třetí strany uplatní ochranná práva vůči kupujícímu, bude nás o tom kupující neprodleně písemně informovat. Budeme se podle naší volby a po dohodě s kupujícím bránit nebo nároky uspokojovat. Budeme se bránit proti nárokům třetích stran na své vlastní náklady a odškodníme kupujícímu všechny náklady a škody spojené s obranou proti nárokům, pokud nejsou založeny na porušení povinnosti kupujícím. V této souvislosti je rovněž v rozporu s povinností, zejména pokud kupující uzná nároky třetích stran bez našeho předchozího písemného souhlasu.
   
 6. Pokud následné plnění selže, může kupující snížit platbu nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupení je povoleno pouze v případě, že nám kupující výslovně předem písemně hrozí, že tak učiní s přiměřenou dodatečnou lhůtou.

§ 5    Náhrada škod a promlčení

 1. Předpisy odstavce I v oddílech 9 a 10 se použijí odpovídajícím způsobem.

Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího, v případě pochybností nejpozději dnem: 1.3.2021
   
 2. Na Licenční podmínky se užijí, není-li v nich stanoveno jinak, veškerá ustanovení VOP
 3. Prodávající si vyhrazuje právo VOP kdykoliv v průběhu jejich účinnosti měnit
Na právní vztahy vzniklé za působnosti původní úpravy VOP se užije poslední znění VOP. Změna VOP je vůči kupujícímu účinná ode dne seznámení. Prodávající je oprávněn požadovat při první objednávce kupujícího za účinnosti změny VOP prohlášení o tom, že byl se změnou seznámen.

V Proboštově dne 1.3.2021

   

Nahoru