Mahr | Právní

Zásady ochrany osobních údajů

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

pre vyhotovené klientov obchodnej spoločnosti Mahr Metrológia, s. r. o., so sídlom Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava, IČO: 52 005 836 (ďalej aj „Prevádzkovateľ), ich zástupcov a zmluvných partnerov v súlade s ustanoveniami čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Nariadenie“ alebo „GDPR“).

I.         Prevádzkovateľ.

 1. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť podnikajúca pod obchodným menom: Mahr Metrológia, s. r. o., so sídlom Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava, IČO: 52 005 836, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 133426/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“),

Tel.: +421 232 12 12 16; +421 232 12 12 17 (ďalej aj „Kontakt“),

E-mail: info-sk@mahr.com (ďalej aj „Email“).

II.        Druhy kategórií osobných údajov, rozsah spracúvaných osobných údajov, právny základ a účel spracúvania osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje obvykle v tomto rozsahu:
 • meno, priezvisko, adresa (ďalej aj „identifikačné údaje“),
 • telefón, e-mail (ďalej aj „kontaktné údaje“),
 • údaje o osobách oprávnených konať za klienta, zástupcu, resp. zmluvného partnera (ďalej aj „údaje o väzbách“),
 • údaje, ktoré vznikajú počas trvania zmluvného vzťahu („zmluvné údaje“),
 • údaje o využívaní portálu („cookies, dáta získané pri inštalácii našich programov a aplikácií“).

Predmetné údaje Prevádzkovateľ získava priamo od Vás. Prevádzkovateľ nespracúva tzv. osobitné kategórie osobných údajov týkajúcich sa klienta, zástupcu, resp. zmluvného partnera alebo jeho zástupcov.

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Vás ako dotknutej osoby za nasledovným účelom:
 • poskytovanie služieb a iných činností prevádzkovateľa na ktoré je prevádzkovateľ oprávnený a plnenie povinností s tým súvisiacich,
 • ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a uplatňovanie právnych nárokov,
 • marketingová komunikácia, najmä novinky, vrátane sociálnych sietí.

 1. Právny základom spracúvania osobných údajov je obvykle:

  1. plnenie zmluvy, ktorej druhou zmluvnou stranou je dotknutá osoba, konkrétne:
 • identifikácia klienta, zástupcu, resp. zmluvného partnera pred uzavretím zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a následným vykonaním obchodu s Prevádzkovateľom;
 • správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi klientom, zástupcom, resp. zmluvným partnerom a Prevádzkovateľom;
 • poštová, e-mailová, telefonická a osobná komunikácia s klientom, zástupcom, resp. zmluvným partnerom týkajúca sa konkrétneho zmluvného vzťahu;
 • vybavovanie reklamácií a sťažností;
 • poskytovanie zákazníckej alebo technickej podpory.

Ak zo strany klienta, zástupcu, resp. zmluvného partnera dôjde k porušeniu práv a povinností zo zmluvy medzi klientom, zástupcom, resp. zmluvným partnerom a Prevádzkovateľom, získané údaje môžu byť použité na uplatnenie nárokov Prevádzkovateľa a v nevyhnutnom, resp. v zákonom stanovenom rozsahu poskytnuté tretím osobám a príjemcom.

  1. Splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa

Súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje v prípade, kedy sa osobné údaje spracúvajú na účely plnenia právnych povinností Prevádzkovateľa. V tomto prípade môže byť dotknutou osobou klient, zástupca, resp. zmluvný partner, jeho zástupca alebo osoba, o ktorej to stanovuje právny predpis. V takomto prípade je Prevádzkovateľ oprávnený získavať a ďalej spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu a na účely, ktoré stanovujú osobitné predpisy, ktoré súvisia s účelom činnosti Prevádzkovateľa a plnenia povinností s tým súvisiacich.

Osobitnými predpismi sú najmä:

-          Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení,

-          Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Prevádzkovateľ je viazaný aj inými právnymi predpismi, napr.:

-          zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení,

-          zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

Hore spomenuté právne predpisy stanovujú súvisiace účely a činnosti, na ktoré sa údaje spracúvajú, najmä:

-          uzatváranie a vykonávanie obchodov s klientmi, zástupcami, resp. zmluvnými partnermi,

-          ochrana a uplatňovanie práv Prevádzkovateľa voči klientom, zástupcom, resp. zmluvným partnerom,

-          plnenie úloh a povinností podľa právnych predpisov.

  1. Spracúvanie osobných údajov na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov na účel oprávnených záujmov musí posúdiť spôsobom stanoveným v Nariadení, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi klienta, zástupcu, resp. zmluvného partnera. Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účel oprávnených záujmov.

  1. Spracúvanie osobných údajov na archivačné a štatistické účely

Prevádzkovateľ môže mať povinnosť spracúvať osobné údaje spôsobom stanoveným v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to po splnení zákonom stanoveného, alebo nami určeného účelu spracúvania.

  1. Spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie právnych nárokov

K tomuto právnemu základu možno priradiť prípady, kedy sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, ktorý je neskôr odvolaný, pričom osobné údaje sú potrebné na uplatňovanie právnych nárokov. 

  1. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

Súhlas musí byť slobodný, daný, vážny a odvolateľný, nakoľko v prípadoch kedy je právnym základom Váš súhlas, Prevádzkovateľ nebude podmieňovať poskytovanie svojich služieb udelením takéhoto súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu, ktorý bol udelený pred odvolaním.

III.       Eventuálne poskytovanie osobných údajov iným osobám a zverejňovanie osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje sám, prostredníctvom svojich zamestnancov alebo osôb v obdobnom právnom vzťahu. Tieto osoby sú viazané záväzkom mlčanlivosti a Vaše osobné údaje môžu spracúvať len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutne potrebný na plnenie ich pracovných povinností.Na dosiahnutie hore spomenutých účelov spracúvania však môže byť nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ poskytol Vaše osobné údaje aj iným príjemcom. Podľa Nariadenia príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy, prípadne oprávnený záujem Prevádzkovateľa  alebo tretej strany. Podľa okolností Vášho vzťahu s Prevádzkovateľom môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov tretie strany (obchodné spoločnosti, poradcovia), ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje ako Prevádzkovatelia, napr.:
 • advokátske kancelárie a spoločnosti poskytujúce účtovné služby,
 • subjekty, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby ako Slovenská pošta, a.s.,
 • štátne orgány, orgány verejnej moci a iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon, napr.: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súdy, orgány finančnej správy a ďalšie subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

 1. Prevádzkovateľ využíva tretie strany na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa a na účel a spôsobom určeným Prevádzkovateľom. Udelenie Vášho súhlasu sa nevyžaduje na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom; Prevádzkovateľ je však zodpovedný za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb, a to najmä tým, že pri výbere sprostredkovateľa dbá na technické a organizačné opatrenia. Sprostredkovateľmi sú subjekty, ktoré Prevádzkovateľ poveril a poskytujú mu služby, ktorých súčasťou môže byť spracúvanie osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov je nasledujúci:
 • obchodná spoločnosť poskytujúca Prevádzkovateľovi webhostingové služby,
 • obchodná spoločnosť, ktorá pre Prevádzkovateľa vytvorila a spravuje webové sídlo.

3.    Prevádzkovateľ má právo zverejniť osobné údaje Vás ako dotknutej osoby na jeho sociálnych sieťach a sociálnych sieťach jemu spriaznených osôb, avšak len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov.

IV.       Doba spracúvania osobných údajov.

 1. Vaše osobné údaje sú spracúvané manuálnymi a elektronickými prostriedkami spôsobom, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť.

 1. Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu ich spracúvania a túto dobu určuje Prevádzkovateľ alebo právne predpisy. Právne predpisy pritom stanovujú minimálne doby, po ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať údaje, napr. podľa ustanovení § 35 a § 36 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

 1. V prípadoch kedy Prevádzkovateľ sám určuje dobu spracúvania osobných údajov, je táto doba určená tak, aby bola primeraná účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, konkrétne:
 • pri právnom základe spracúvania osobných údajov, ktorým je Váš súhlas, je doba spracúvania osobných údajov uvedená v súhlase; ak doba spracúvania osobných údajov v súhlase nie je uvedená, obvyklou dobou je dĺžka trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a ďalších päť (5) rokov po jeho skončení,
 • pokiaľ ide o právny základ spracúvania osobných údajov, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ určí primeranú dobu spracúvania osobných údajov s ohľadom na konkrétny oprávnený záujem.

 1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa má za to, že ak vo vzťahu k tej istej informácii alebo skupine informácii existuje viacero rôznych dôb uchovávania, resp. spracúvania osobných údajov, použije sa tá z nich, ktorá je najdlhšia.

V.        Práva dotknutej osoby.

 1. Právo na prístup k údajom.

  1. Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 • účel spracúvania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté,
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • ak osobné údaje neboli získané od Vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie o zdroji týchto informácií.

 1. Právo na opravu.

Cieľom Prevádzkovateľa  je spracúvať správne a úplné osobné údaje. Ak to tak nie je, máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás  týkajú. Máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov so zreteľom na účely spracúvania, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. Právo na výmaz (právo „na zabudnutie“).

Ako dotknutá osoba máte taktiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a Prevádzkovateľ  je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje, ak je daný niektorý z nasledujúcich dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

- odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a zároveň neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

- osobné údaje boli spracúvané nezákonne,

- osobné údaje musia byť vymazané, ak sa má splniť zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha,

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz sa nemusí uplatniť, ak sú splnené podmienky v čl. 17 Nariadenia, napríklad ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Právo odvolať súhlas.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu udeleného Vašou osobou, predmetný súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to formou žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: info-sk@mahr.com

 1. Právo na obmedzenie spracúvania.

V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie v čl. 18, máte právo žiadať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý upravuje Nariadenie.

 1. Právo na prenosnosť údajov.

V prípade že sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami na podklade súhlasu alebo zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to aj priamo, ak je to technicky možné.

Vyššie uvedené právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Ak budete požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli priamo inému Prevádzkovateľovi, budeme od Vás potrebovať kontaktné údaje nového Prevádzkovateľa (e-mail a telefónne číslo). Prevádzkovateľ zabezpečí bezpečný spôsob prenosu údajov k novému Prevádzkovateľovi, avšak nenesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov novým Prevádzkovateľom od momentu prevzatia.

 1. Právo namietať.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva  na  splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana. V takýchto prípadoch Prevádzkovateľ vykoná posúdenie, či jeho oprávnené záujmy prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktorá sa Vás týka.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ak ste podali námietku, Vaše údaje sa už nesmú spracúvať na účely priameho marketingu.

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Ako dotknutá osoba máte v odôvodnených prípadoch právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

        

                                                                                           

Mahr | Cookies
Tato tabulka souborů cookie byla vytvořena a aktualizována platformou pro správu souhlasů CookieFirst.
Nahoru