Podnik | Dobré vědět!

Shoda produktu ve společnosti Mahr

S našimi produkty podporujeme zákazníky na celém světě při zajištění kvality jejich produktů. Je to skvělý úkol a nese s sebou velkou zodpovědnost.

Průběžně a důsledně vylaďujeme jak naše produkty, tak i procesy v naší společnosti s cílem té nejvyšší kvality. To také zahrnuje soulad s národními a mezinárodními předpisy o požadavcích na bezpečnost výrobků a o technických požadavcích pro přístup na trh.

Dodržujeme to, co je dobré a správné

Jako společnost, která si je vědoma své sociální a ekologické odpovědnosti, považujeme dodržování platných zákonů a směrnic za základ naší integrity a ústřední součást našeho podnikání.
Směrnice RoHS 2011/65/EU o omezení používání určitých látek omezuje používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) na minimum v elektrických a elektronických zařízeních, jejichž funkčnost vyžaduje pro provoz elektrická nebo elektromagnetická pole a také jmenovitá napětí až 1 000 voltů střídavého napětí nebo 1 500 voltů stejnosměrného napětí. Podle delegované směrnice 2015/863 byla na seznam zakázaných látek přidána změkčovadla di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), butylbenzylftalát (BBP), dibutylftalát (DBP), diisobutylftalát (DIBP). Implementace vstoupila v platnost v roce 2019.

Jako výrobce vysoce přesné měřicí techniky spadá společnost Mahr GmbH do kategorie 9 směrnice RoHS. Shoda našich elektrických a elektronických produktů se směrnicí RoHS je zajištěna vhodnými procesy a potvrzena označením CE. Na čistě mechanické produkty se směrnice RoHS 2011/65/EU nevztahuje.

Společnost Mahr GmbH je výrobcem měřicích systémů a měřicích přístrojů (produktů) ve smyslu nařízení REACH jako „následný uživatel“. Produkty proto obecně nepodléhají registraci podle nařízení REACH.
Chemické látky a směsi látek, které podléhají registraci a používají se v souvislosti s naší výrobou a montáží měřicích systémů a komponent, jsou v zásadě omezeny na ta nejmenší množství maziv a lepidel, jakož i barev a laků. Použité látky jsou součástí rozsáhlých aplikací, které se používají v mnoha průmyslových odvětvích o vysokých tonážích. Tyto musí být registrovány pouze našimi dodavateli. Z odpovídajících informací lze vyvodit, že předregistrace nebo pozdější registrace příslušných látek je prováděna dodavateli na vstupu.

Jako společnost, která si je vědoma své sociální a ekologické odpovědnosti, považujeme dodržování platných zákonů a směrnic za základ naší integrity a ústřední součást našeho podnikání.
Společnost Mahr GmbH není kótována na americké burze cenných papírů, a proto není bezprostředně povinna zveřejnit a v případě potřeby předložit zprávu o použitých konfliktních materiálech. Společnost Mahr GmbH také nemá přímé spojení s celým dodavatelským řetězcem společností kótovaných na burze v USA, protože není dodavatelem v pravém slova smyslu. Dodavatelem je průmyslový závod nebo obchodník, který dodává společnostem výrobky, které jsou jimi dále zpracovávány a/nebo opracovávány. Společnost Mahr GmbH vyvíjí, vyrábí a prodává měřicí zařízení pod vlastní značkou. Tyto konečné produkty jsou požadovány ve výrobě zákazníků, ale nejsou součástí jejich produktů. Na evropské úrovni v současné době neexistuje zákonná povinnost odpovídající zákonu Sek. 1502 Dodd-Frank Act.
I bez konkrétních zákonných povinností si společnost Mahr GmbH plně uvědomuje svou odpovědnost za dodavatelský řetězec. Společnost Mahr GmbH chápe udržitelnost dodavatelského řetězce a odpovědné nakupování surovin jako dobrovolný vlastní závazek. Platné směrnice a předpisy jsou důsledně respektovány a přísně dodržovány.
S ohledem na zákon Dodd-Frank Act § 1502 v současné době skupina Mahr integruje vhodné procesy, aby se vyhnula obchodu s konfliktními nerosty, které mají svůj původ ve střední Africe. Vzhledem k rozmanitosti našich materiálů je nutný intenzivní kontakt s našimi renomovanými dodavateli, aby se odhalila penetrace celého dodavatelského řetězce. V tuto chvíli vám nemůžeme poskytnout záruku, že konfliktní minerály nebudou použity, ale ujišťujeme vás, že se danému tématu věnujeme vzhledem k cílům zákona Dodd-Frank Act § 1502.

Výrobci musí lithiové baterie a články podrobit různým bezpečnostním testům, než je smí uvést na trh. K nim náleží i takzvaný test UN 38.3. Ten simuluje přepravní podmínky, jako je tlak, teplota, stlačení, náraz atd. V „Příručce testů a kritérií“ OSN v části III oddílu 38.3 je to popsáno na 8 testovacích modulech, které jsou v některých dokumentech a datových listech listech také označeny jako test T.1 až T.8.

Od 1. ledna 2020 jsou výrobci a distributoři v celém přepravním řetězci povinni poskytnout souhrn zkoušek tohoto „testu 38.3“ každé fyzické a právnické osobě v dodavatelském řetězci. Zkušební protokol musí být k dispozici již od roku 2000, ale nikdy to nebylo součástí logistické spolupráce. Od 1. ledna 2020 je to součástí předpisů o nebezpečném zboží a součástí dodavatelského řetězce. Základem je revize ADR/RID/ADN 2019, podkapitola 2.2.9.1.7, písmeno „g“, která uvádí, že „výrobci a distributoři článků nebo baterií vyrobených po 30. červnu 2003 musí poskytnout souhrn zkoušek specifikovaný v příručce Testy a kritéria část III, pododdíl 38.3, odstavec 38.3.5“.

Stejný požadavek platí také pro námořní a leteckou dopravu. I zde je v kódu IMDG resp. v IATA-DGR uvedeno, že test 38.3 musí být k dispozici formou potvrzeného souhrnu zkoušek. Každý zadavatel přepravy je povinen se ujistit, zda je k dispozici souhrn zkoušek to požaduje zákonodárce. Při udělení objednávky musí každý odesílatel zajistit splnění požadavků na přepravu.

V níže propojeném seznamu produktů plníme naši povinnost a v odkazech pro vás uvádíme všechny souhrny zkoušek nutné pro produkt od výrobců námi používaných baterií. Máte-li další dotazy, rádi vám pomohou naši techničtí poradci.

Nahoru